Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, May 26, 2022
Back

Labour ,Material Ratio Analysis For The Financial Year 2021-2022

Rs. in Lakhs
State:HARYANA District:JIND Block:UCHANA
S.No Panchayat GP Level Works BP Level Works ZP Level Works Works
Component Component Component Component
Labour Material Labour Material Labour Material Labour Material
1 ALIPURA 10.314.89 00 0.730 11.04(69.3) 4.89(30.7) 15.93
2 BADANPUR 7.21.43 00 0.740.48 7.94(80.61) 1.91(19.39) 9.85
3 BARODA 54.7253.99 00 15.48.94 70.12(52.7) 62.93(47.3) 133.05
4 BHAGWANPURA 0.190 00 00 0.19(100) 0(0) 0.19
5 BHONGRA 22.163.25 00 00 22.16(87.21) 3.25(12.79) 25.41
6 BHOSLA 5.762.47 00 00 5.76(69.99) 2.47(30.01) 8.23
7 BUDIAN 39.8811.03 00 0.253.02 40.13(74.07) 14.05(25.93) 54.18
8 CHHATTAR 26.8234.64 00 3.830.04 30.65(46.92) 34.68(53.08) 65.33
9 DAROLI KHERA 3.1815.46 00 0.480.02 3.66(19.12) 15.48(80.88) 19.14
10 DHANKHERI 8.080.3 00 00 8.08(96.42) 0.3(3.58) 8.38
11 DOHANA KHERA 8.788.68 00 0.460 9.24(51.56) 8.68(48.44) 17.92
12 DUMARKHA KALAN 7.937.29 00 00 7.93(52.1) 7.29(47.9) 15.22
13 DUMARKHA KHURD 7.580.65 00 0.950 8.53(92.92) 0.65(7.08) 9.18
14 DURJANPUR 2.9826.23 00 0.290 3.27(11.08) 26.23(88.92) 29.5
15 GANDA KHERA 10.534.93 00 00 10.53(68.11) 4.93(31.89) 15.46
16 GHASO KALAN 6.54.37 00 2.520 9.02(67.36) 4.37(32.64) 13.39
17 GHASO KHURD 1.420 00 9.90.09 11.32(99.21) 0.09(0.79) 11.41
18 GHOGRIAN 31.263.5 00 4.60.08 35.86(90.92) 3.58(9.08) 39.44
19 JHEEL 30.29 00 0.410.03 3.41(91.42) 0.32(8.58) 3.73
20 KABARCHHA 1.10.43 00 0.650 1.75(80.28) 0.43(19.72) 2.18
21 KAHSOON 5.120.29 00 8.860.06 13.98(97.56) 0.35(2.44) 14.33
22 KAKROD 11.885.37 00 1.094.02 12.97(58.01) 9.39(41.99) 22.36
23 KALTA 9.530.47 00 00 9.53(95.3) 0.47(4.7) 10
24 KARSHINDHU 60.2160.36 00 8.255.77 68.46(50.87) 66.13(49.13) 134.59
25 KHAPAR 8.447.37 00 00 8.44(53.38) 7.37(46.62) 15.81
26 KHATKAR 23.75.03 00 00 23.7(82.49) 5.03(17.51) 28.73
27 KHERI MASANIA 6.60.08 00 10.140.03 16.74(99.35) 0.11(0.65) 16.85
28 KHRAKBHURA 9.645.31 00 00 9.64(64.48) 5.31(35.52) 14.95
29 KUCHRANA KALAN 1.710 00 00 1.71(100) 0(0) 1.71
30 KUCHRANA KHURD 22.793.58 00 00 22.79(86.42) 3.58(13.58) 26.37
31 LODHAR 2.87.77 00 1.513.92 4.3(16.54) 21.69(83.46) 25.99
32 MAKHAND 10.663.43 00 00 10.66(75.66) 3.43(24.34) 14.09
33 MANDI KALAN 0.971 00 0.130 1.1(52.38) 1(47.62) 2.1
34 MANGALPUR 10.650.13 00 00 10.65(98.79) 0.13(1.21) 10.78
35 MOHAN GARH 0.460.03 00 00 0.46(93.88) 0.03(6.12) 0.49
36 NACHAR KHERA 13.060.33 00 00 13.06(97.54) 0.33(2.46) 13.39
37 PALWAN 11.483.31 00 0.640 12.12(78.55) 3.31(21.45) 15.43
38 ROJ KHERA 0.250 00 00 0.25(100) 0(0) 0.25
39 SAFA KHERI 3.220.02 00 6.330.1 9.55(98.76) 0.12(1.24) 9.67
40 SEDA MAJRA 2.061.13 00 0.550 2.61(69.79) 1.13(30.21) 3.74
41 SUDKAIN KALAN 0.910.46 00 00 0.9(7.92) 10.46(92.08) 11.36
42 SUDKAIN KHURD 8.915.37 00 44.280.23 53.19(90.47) 5.6(9.53) 58.79
43 SUNDERPURA 2.50 00 00 2.5(100) 0(0) 2.5
44 SURBHARA 1.185.86 00 00 1.18(16.76) 5.86(83.24) 7.04
45 TARKHA 8.845.41 00 00 8.84(62.04) 5.41(37.96) 14.25
46 UCHANA KHURD 49.6327.17 00 4.688.54 54.31(60.33) 35.71(39.67) 90.02
47 UDEYPUR 13.62 00 00 1(21.65) 3.62(78.35) 4.62
>> 547.57346.73 00 127.6645.37 675.23(63.26) 392.1(36.74) 1067.33
Report Completed

Excel View