Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 07-Jul-2022 04:47:16 PM 
Back  
Delayed Payment Detail Report
State: KARNATAKA District:VIJAYPURA Block : THALIKOTI Panchayat : ASKI
S.No. Registration No. Applicant No. Applicant Name Head Of Household Msr No. Amount No. of Days Worked
1 KN-07-005-030-001/1116 1 ಕಾಶಿರಾಯ ಶರಣಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ ಕಾಶಿರಾಯ ಶರಣಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ 3040 1734 6
2 KN-07-005-030-001/1116 1 ಕಾಶಿರಾಯ ಶರಣಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ ಕಾಶಿರಾಯ ಶರಣಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ 3803 1734 6
3 KN-07-005-030-001/1116 1 ಕಾಶಿರಾಯ ಶರಣಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ ಕಾಶಿರಾಯ ಶರಣಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ 5438 2890 10
4 KN-07-005-030-001/1116 1 ಕಾಶಿರಾಯ ಶರಣಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ ಕಾಶಿರಾಯ ಶರಣಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ 7629 1734 6
5 KN-07-005-030-001/1116 1 ಕಾಶಿರಾಯ ಶರಣಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ ಕಾಶಿರಾಯ ಶರಣಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ 13280 1734 6
6 KN-07-005-030-001/1116 1 ಕಾಶಿರಾಯ ಶರಣಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ ಕಾಶಿರಾಯ ಶರಣಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ 13607 1734 6
7 KN-07-005-030-001/1116 1 ಕಾಶಿರಾಯ ಶರಣಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ ಕಾಶಿರಾಯ ಶರಣಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ 16373 1734 6
8 KN-07-005-030-001/1116 2 ಲಲಿತಾ ಕಾಶಿರಾಯ ರಂಜೇರಿ ಕಾಶಿರಾಯ ಶರಣಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ 3040 1734 6
9 KN-07-005-030-001/1116 2 ಲಲಿತಾ ಕಾಶಿರಾಯ ರಂಜೇರಿ ಕಾಶಿರಾಯ ಶರಣಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ 5438 2890 10
10 KN-07-005-030-001/1116 2 ಲಲಿತಾ ಕಾಶಿರಾಯ ರಂಜೇರಿ ಕಾಶಿರಾಯ ಶರಣಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ 7629 1734 6
11 KN-07-005-030-001/1116 2 ಲಲಿತಾ ಕಾಶಿರಾಯ ರಂಜೇರಿ ಕಾಶಿರಾಯ ಶರಣಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ 13280 1734 6
12 KN-07-005-030-001/1116 2 ಲಲಿತಾ ಕಾಶಿರಾಯ ರಂಜೇರಿ ಕಾಶಿರಾಯ ಶರಣಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ 13607 1734 6
13 KN-07-005-030-001/1135 1 ಚನ್ನರಡಿ ಮಾದೇವಪ್ಪಗೌಡ ಟಕ್ಕಳಿಕಿ ಚನ್ನರಡಿ ಮಾದೇವಪ್ಪಗೌಡ ಟಕ್ಕಳಿಕಿ 3640 2601 9
14 KN-07-005-030-001/1135 1 ಚನ್ನರಡಿ ಮಾದೇವಪ್ಪಗೌಡ ಟಕ್ಕಳಿಕಿ ಚನ್ನರಡಿ ಮಾದೇವಪ್ಪಗೌಡ ಟಕ್ಕಳಿಕಿ 7527 1734 6
15 KN-07-005-030-001/1135 2 ಶಾಂತಮ್ಮ ಚನ್ನರಡಿ ಟಕ್ಕಳಿಕಿ ಚನ್ನರಡಿ ಮಾದೇವಪ್ಪಗೌಡ ಟಕ್ಕಳಿಕಿ 1312 1734 6
16 KN-07-005-030-001/1135 2 ಶಾಂತಮ್ಮ ಚನ್ನರಡಿ ಟಕ್ಕಳಿಕಿ ಚನ್ನರಡಿ ಮಾದೇವಪ್ಪಗೌಡ ಟಕ್ಕಳಿಕಿ 7527 1734 6
17 KN-07-005-030-001/1135 2 ಶಾಂತಮ್ಮ ಚನ್ನರಡಿ ಟಕ್ಕಳಿಕಿ ಚನ್ನರಡಿ ಮಾದೇವಪ್ಪಗೌಡ ಟಕ್ಕಳಿಕಿ 14378 2312 8
18 KN-07-005-030-001/1146 1 ಭೀಮನಗೌಡ ಹಣಂತರಾಯ ಬಿರಾದಾರ ಭೀಮನಗೌಡ ಹಣಂತರಾಯ ಬಿರಾದಾರ 13607 1734 6
19 KN-07-005-030-001/1147 6 ಸೋಮನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಬಸನಗೌಡ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ 13277 1445 5
20 KN-07-005-030-001/1147 6 ಸೋಮನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಬಸನಗೌಡ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ 16373 1734 6
21 KN-07-005-030-001/1147 6 ಸೋಮನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಬಸನಗೌಡ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ 17106 1445 5
22 KN-07-005-030-001/1147 6 ಸೋಮನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಬಸನಗೌಡ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ 19473 2312 8
23 KN-07-005-030-001/1160 1 ಶಾಂತಗಗೌಡ ಶಿವಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಾಂತಗಗೌಡ ಶಿವಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 5438 2890 10
24 KN-07-005-030-001/1160 1 ಶಾಂತಗಗೌಡ ಶಿವಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಾಂತಗಗೌಡ ಶಿವಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 14378 2312 8
25 KN-07-005-030-001/1160 1 ಶಾಂತಗಗೌಡ ಶಿವಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಾಂತಗಗೌಡ ಶಿವಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 16373 1734 6
26 KN-07-005-030-001/1160 1 ಶಾಂತಗಗೌಡ ಶಿವಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಾಂತಗಗೌಡ ಶಿವಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 19473 2312 8
27 KN-07-005-030-001/1160 4 ನೀಲಾ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಾಂತಗಗೌಡ ಶಿವಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 5438 2890 10
28 KN-07-005-030-001/1166 1 ಸೋಮನಗೌಢ ಸಾಹೇಬಗೌಢ ಬಿರಾದಾರ ಸೋಮನಗೌಢ ಸಾಹೇಬಗೌಢ ಬಿರಾದಾರ 7630 1734 6
29 KN-07-005-030-001/1166 1 ಸೋಮನಗೌಢ ಸಾಹೇಬಗೌಢ ಬಿರಾದಾರ ಸೋಮನಗೌಢ ಸಾಹೇಬಗೌಢ ಬಿರಾದಾರ 14379 2312 8
30 KN-07-005-030-001/1166 1 ಸೋಮನಗೌಢ ಸಾಹೇಬಗೌಢ ಬಿರಾದಾರ ಸೋಮನಗೌಢ ಸಾಹೇಬಗೌಢ ಬಿರಾದಾರ 16101 1734 6
31 KN-07-005-030-001/1167 1 ರಾಚಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಂಬಾವಿ ರಾಚಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಂಬಾವಿ 1313 1734 6
32 KN-07-005-030-001/1167 1 ರಾಚಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಂಬಾವಿ ರಾಚಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಂಬಾವಿ 7630 1734 6
33 KN-07-005-030-001/1170 3 ರೆಡಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಬಸನಗೌಡ ಶಿದ್ರಾಮಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 6525 1734 6
34 KN-07-005-030-001/1170 4 ಶಾಂತಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಬಸನಗೌಡ ಶಿದ್ರಾಮಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 6525 1734 6
35 KN-07-005-030-001/1186 2 ಈರಮ್ಮ ಗುಂಡಪ್ಪ ಮಾದರ ಗುಂಡಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾದರ 17109 1445 5
36 KN-07-005-030-001/1186 3 ಭೀಮಪ್ಪ ಗುಂಡಪ್ಪ ಮಾದರ ಗುಂಡಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾದರ 17109 1445 5
37 KN-07-005-030-001/1186 5 ಮಹಾದೇವವಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾದರ ಗುಂಡಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾದರ 17109 1445 5
38 KN-07-005-030-001/1201 1 ಭೀಮವ್ವ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಭೀಮವ್ವ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ 3803 1734 6
39 KN-07-005-030-001/1201 1 ಭೀಮವ್ವ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಭೀಮವ್ವ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ 4446 1734 6
40 KN-07-005-030-001/1201 1 ಭೀಮವ್ವ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಭೀಮವ್ವ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ 6503 1734 6
41 KN-07-005-030-001/12042 1 ಪಾರ್ವತಿ ಸಿಂದಗಿರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಸಿಂದಗಿರಿ 3640 2601 9
42 KN-07-005-030-001/12042 1 ಪಾರ್ವತಿ ಸಿಂದಗಿರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಸಿಂದಗಿರಿ 5016 2890 10
43 KN-07-005-030-001/12046 1 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಹಡಪದ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಹಡಪದ 3640 2601 9
44 KN-07-005-030-001/12046 1 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಹಡಪದ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಹಡಪದ 5016 2890 10
45 KN-07-005-030-001/12046 1 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಹಡಪದ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಹಡಪದ 12247 1734 6
46 KN-07-005-030-001/12046 1 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಹಡಪದ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಹಡಪದ 13604 1734 6
47 KN-07-005-030-001/12046 1 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಹಡಪದ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಹಡಪದ 18242 1734 6
48 KN-07-005-030-001/12046 1 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಹಡಪದ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಹಡಪದ 19888 1734 6
49 KN-07-005-030-001/12058 1 ಬಾಗಮ್ಮ ಹಡಪದ ಬಾಗಮ್ಮ ಹಡಪದ 3800 1734 6
50 KN-07-005-030-001/12058 1 ಬಾಗಮ್ಮ ಹಡಪದ ಬಾಗಮ್ಮ ಹಡಪದ 4445 1734 6
51 KN-07-005-030-001/12058 1 ಬಾಗಮ್ಮ ಹಡಪದ ಬಾಗಮ್ಮ ಹಡಪದ 12247 1734 6
52 KN-07-005-030-001/12058 1 ಬಾಗಮ್ಮ ಹಡಪದ ಬಾಗಮ್ಮ ಹಡಪದ 13604 1734 6
53 KN-07-005-030-001/12058 1 ಬಾಗಮ್ಮ ಹಡಪದ ಬಾಗಮ್ಮ ಹಡಪದ 14386 2312 8
54 KN-07-005-030-001/12077 1 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಆಲಗೂರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಆಲಗೂರ 5111 1734 6
55 KN-07-005-030-001/12077 1 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಆಲಗೂರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಆಲಗೂರ 6525 1734 6
56 KN-07-005-030-001/12077 1 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಆಲಗೂರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಆಲಗೂರ 7629 1734 6
57 KN-07-005-030-001/12077 2 ಬಸವರಾಜ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಆಲಗೂರ 5111 1734 6
58 KN-07-005-030-001/12077 2 ಬಸವರಾಜ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಆಲಗೂರ 6525 1734 6
59 KN-07-005-030-001/12077 2 ಬಸವರಾಜ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಆಲಗೂರ 7629 1734 6
60 KN-07-005-030-001/12077 3 ಸಂಗಮ್ಮ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಆಲಗೂರ 1313 1734 6
61 KN-07-005-030-001/12077 3 ಸಂಗಮ್ಮ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಆಲಗೂರ 5111 1734 6
62 KN-07-005-030-001/12077 3 ಸಂಗಮ್ಮ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಆಲಗೂರ 6525 1734 6
63 KN-07-005-030-001/12111 1 ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಶ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಶ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ 7626 1734 6
64 KN-07-005-030-001/12111 1 ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಶ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಶ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ 16100 1734 6
65 KN-07-005-030-001/12111 2 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಶ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ 7626 1734 6
66 KN-07-005-030-001/12117 1 ವಿಶ್ವನಾಥ ಶರಣಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶರಣಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 5438 2890 10
67 KN-07-005-030-001/12117 1 ವಿಶ್ವನಾಥ ಶರಣಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶರಣಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 13277 1445 5
68 KN-07-005-030-001/12117 1 ವಿಶ್ವನಾಥ ಶರಣಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶರಣಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 17106 1445 5
69 KN-07-005-030-001/12117 1 ವಿಶ್ವನಾಥ ಶರಣಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶರಣಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 19469 2312 8
70 KN-07-005-030-001/1213 7 ದುರಗಮ್ಮ ಯಮನಪ್ಪ ತಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾದರ 3052 1734 6
71 KN-07-005-030-001/1213 7 ದುರಗಮ್ಮ ಯಮನಪ್ಪ ತಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾದರ 5328 1734 6
72 KN-07-005-030-001/1213 7 ದುರಗಮ್ಮ ಯಮನಪ್ಪ ತಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾದರ 7631 1734 6
73 KN-07-005-030-001/1215 1 ಕಾಲೇಸಾ ಚಂದಾಸಾಬ ಗೂಬರಡಗಿ ಕಾಲೇಸಾ ಚಂದಾಸಾಬ ಗೂಬರಡಗಿ 7541 1734 6
74 KN-07-005-030-001/1215 1 ಕಾಲೇಸಾ ಚಂದಾಸಾಬ ಗೂಬರಡಗಿ ಕಾಲೇಸಾ ಚಂದಾಸಾಬ ಗೂಬರಡಗಿ 12698 1734 6
75 KN-07-005-030-001/1221 1 ಕಾಸಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾದರ ಕಾಸಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾದರ 3052 1734 6
76 KN-07-005-030-001/1221 1 ಕಾಸಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾದರ ಕಾಸಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾದರ 5328 1734 6
77 KN-07-005-030-001/1221 1 ಕಾಸಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾದರ ಕಾಸಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾದರ 7631 1734 6
78 KN-07-005-030-001/1221 1 ಕಾಸಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾದರ ಕಾಸಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾದರ 13809 1734 6
79 KN-07-005-030-001/1231 1 ಬಸನಗೌಡ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಬಸನಗೌಡ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 3800 1734 6
80 KN-07-005-030-001/1231 1 ಬಸನಗೌಡ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಬಸನಗೌಡ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 11883 1734 6
81 KN-07-005-030-001/1231 1 ಬಸನಗೌಡ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಬಸನಗೌಡ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 13806 1734 6
82 KN-07-005-030-001/1231 1 ಬಸನಗೌಡ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಬಸನಗೌಡ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 14372 2312 8
83 KN-07-005-030-001/1231 2 ಪ್ರಬಾವತಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಬಸನಗೌಡ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 3800 1734 6
84 KN-07-005-030-001/1231 2 ಪ್ರಬಾವತಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಬಸನಗೌಡ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 11883 1734 6
85 KN-07-005-030-001/1231 2 ಪ್ರಬಾವತಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಬಸನಗೌಡ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 14372 2312 8
86 KN-07-005-030-001/12333 1 ಮಮತಾಜ ದ ಮುಲ್ಲಾ ಮಮತಾಜ ದ ಮುಲ್ಲಾ 7541 1734 6
87 KN-07-005-030-001/12375 6 ಚಂದಾಬಿ ಗೋಗಿ ಲಾಲಸಾಬ ಗೋಗಿ 3800 1734 6
88 KN-07-005-030-001/1238 1 ಈರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ ಈರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ 5438 2890 10
89 KN-07-005-030-001/1238 1 ಈರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ ಈರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ 7629 1734 6
90 KN-07-005-030-001/1238 1 ಈರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ ಈರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ 13283 1734 6
91 KN-07-005-030-001/1238 1 ಈರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ ಈರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ 16100 1734 6
92 KN-07-005-030-001/1238 2 ಬಸಮ್ಮ ಈರಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ ಈರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ 5438 2890 10
93 KN-07-005-030-001/1238 2 ಬಸಮ್ಮ ಈರಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ ಈರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ 7629 1734 6
94 KN-07-005-030-001/1238 2 ಬಸಮ್ಮ ಈರಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ ಈರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ 16100 1734 6
95 KN-07-005-030-001/1238 9 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ 6525 1734 6
96 KN-07-005-030-001/1238 9 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ 7629 1734 6
97 KN-07-005-030-001/1238 9 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ 13277 1445 5
98 KN-07-005-030-001/1238 10 ಸುನಂದ ಈರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ 6525 1734 6
99 KN-07-005-030-001/1238 10 ಸುನಂದ ಈರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ 7629 1734 6
100 KN-07-005-030-001/1238 10 ಸುನಂದ ಈರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ 13277 1445 5
101 KN-07-005-030-001/1239 1 ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜುಮಣ್ಣ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜುಮಣ್ಣ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ 11888 1734 6
102 KN-07-005-030-001/1239 1 ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜುಮಣ್ಣ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜುಮಣ್ಣ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ 13603 1734 6
103 KN-07-005-030-001/1239 1 ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜುಮಣ್ಣ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜುಮಣ್ಣ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ 17709 1445 5
104 KN-07-005-030-001/1239 1 ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜುಮಣ್ಣ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜುಮಣ್ಣ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ 19897 1734 6
105 KN-07-005-030-001/12393 1 ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ 4457 1734 6
106 KN-07-005-030-001/12397 2 ಪ್ರಭುಗೌಡ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 5438 2890 10
107 KN-07-005-030-001/12398 1 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬಸಪ್ಪಮಾದರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬಸಪ್ಪಮಾದರ 3050 1734 6
108 KN-07-005-030-001/12398 1 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬಸಪ್ಪಮಾದರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬಸಪ್ಪಮಾದರ 6524 1734 6
109 KN-07-005-030-001/12398 1 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬಸಪ್ಪಮಾದರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬಸಪ್ಪಮಾದರ 13286 1734 6
110 KN-07-005-030-001/1241 1 ಶಂಬುಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಲಯ್ಯ ಕಲ್ಮಠ ಶಂಬುಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಲಯ್ಯ ಕಲ್ಮಠ 7629 1734 6
111 KN-07-005-030-001/1243 1 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ 6524 1734 6
112 KN-07-005-030-001/1243 1 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ 7527 1734 6
113 KN-07-005-030-001/1243 1 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ 13280 1734 6
114 KN-07-005-030-001/1243 1 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ 13607 1734 6
115 KN-07-005-030-001/1246 1 ಬಾಬುಲಾಲ ದವಲಸಾಬ ಕರ್ಜಗಿ ಬಾಬುಲಾಲ ದವಲಸಾಬ ಕರ್ಜಗಿ 3052 1734 6
116 KN-07-005-030-001/1246 1 ಬಾಬುಲಾಲ ದವಲಸಾಬ ಕರ್ಜಗಿ ಬಾಬುಲಾಲ ದವಲಸಾಬ ಕರ್ಜಗಿ 5328 1734 6
117 KN-07-005-030-001/1246 1 ಬಾಬುಲಾಲ ದವಲಸಾಬ ಕರ್ಜಗಿ ಬಾಬುಲಾಲ ದವಲಸಾಬ ಕರ್ಜಗಿ 7541 1734 6
118 KN-07-005-030-001/1246 1 ಬಾಬುಲಾಲ ದವಲಸಾಬ ಕರ್ಜಗಿ ಬಾಬುಲಾಲ ದವಲಸಾಬ ಕರ್ಜಗಿ 13808 1734 6
119 KN-07-005-030-001/1246 2 ಶಂ ಶಾದ ಬಾಬುಲಾಲ ಕರ್ಜಗಿ ಬಾಬುಲಾಲ ದವಲಸಾಬ ಕರ್ಜಗಿ 3052 1734 6
120 KN-07-005-030-001/1246 2 ಶಂ ಶಾದ ಬಾಬುಲಾಲ ಕರ್ಜಗಿ ಬಾಬುಲಾಲ ದವಲಸಾಬ ಕರ್ಜಗಿ 5328 1734 6
121 KN-07-005-030-001/1246 2 ಶಂ ಶಾದ ಬಾಬುಲಾಲ ಕರ್ಜಗಿ ಬಾಬುಲಾಲ ದವಲಸಾಬ ಕರ್ಜಗಿ 7541 1734 6
122 KN-07-005-030-001/1246 2 ಶಂ ಶಾದ ಬಾಬುಲಾಲ ಕರ್ಜಗಿ ಬಾಬುಲಾಲ ದವಲಸಾಬ ಕರ್ಜಗಿ 13808 1734 6
123 KN-07-005-030-001/1254 1 ಸೋಮನಗೌಡ ದೇಸಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಸೋಮನಗೌಡ ದೇಸಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 3045 1734 6
124 KN-07-005-030-001/1254 1 ಸೋಮನಗೌಡ ದೇಸಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಸೋಮನಗೌಡ ದೇಸಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 6524 1734 6
125 KN-07-005-030-001/1254 1 ಸೋಮನಗೌಡ ದೇಸಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಸೋಮನಗೌಡ ದೇಸಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 13277 1445 5
126 KN-07-005-030-001/1254 1 ಸೋಮನಗೌಡ ದೇಸಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಸೋಮನಗೌಡ ದೇಸಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 17106 1445 5
127 KN-07-005-030-001/1258 1 ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 3051 1734 6
128 KN-07-005-030-001/1258 1 ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 6497 1734 6
129 KN-07-005-030-001/1280 2 ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಹಣಂತ್ರಾಯ ಗೊಡ್ಡೆಮ್ಮೆ ಹಣಂತ್ರಾಯ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಗೊಡ್ಡೆಮ್ಮೆ 7629 1734 6
130 KN-07-005-030-001/1280 2 ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಹಣಂತ್ರಾಯ ಗೊಡ್ಡೆಮ್ಮೆ ಹಣಂತ್ರಾಯ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಗೊಡ್ಡೆಮ್ಮೆ 14377 2312 8
131 KN-07-005-030-001/1280 3 ಮಾದೇವಪ್ಪ ಹಣಂತ್ರಾಯ ಗೊಡ್ಡೆಮ್ಮೆ ಹಣಂತ್ರಾಯ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಗೊಡ್ಡೆಮ್ಮೆ 7629 1734 6
132 KN-07-005-030-001/1280 3 ಮಾದೇವಪ್ಪ ಹಣಂತ್ರಾಯ ಗೊಡ್ಡೆಮ್ಮೆ ಹಣಂತ್ರಾಯ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಗೊಡ್ಡೆಮ್ಮೆ 14377 2312 8
133 KN-07-005-030-001/1284 3 ದೇವಕ್ಕೆಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪಗೌಡ ಹೊಸಗೌಡ್ರ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪಗೌಡ ಹೊಸಗೌಡ್ರ 3040 1734 6
134 KN-07-005-030-001/1284 3 ದೇವಕ್ಕೆಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪಗೌಡ ಹೊಸಗೌಡ್ರ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪಗೌಡ ಹೊಸಗೌಡ್ರ 6505 1734 6
135 KN-07-005-030-001/1284 3 ದೇವಕ್ಕೆಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪಗೌಡ ಹೊಸಗೌಡ್ರ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪಗೌಡ ಹೊಸಗೌಡ್ರ 7630 1734 6
136 KN-07-005-030-001/1284 3 ದೇವಕ್ಕೆಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪಗೌಡ ಹೊಸಗೌಡ್ರ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪಗೌಡ ಹೊಸಗೌಡ್ರ 13277 1445 5