Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 07-Jul-2022 04:39:33 PM 
Back  
Delayed Payment Detail Report
State: KARNATAKA District:VIJAYPURA Block : THALIKOTI Panchayat : TUMBAGI
S.No. Registration No. Applicant No. Applicant Name Head Of Household Msr No. Amount No. of Days Worked
1 KN-07-004-023-001/120 1 ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಮರಡಿಮನಿ ಗೋವಿಂದ ಮರಡಿಮನಿ 211 1734 6
2 KN-07-004-023-001/120 1 ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಮರಡಿಮನಿ ಗೋವಿಂದ ಮರಡಿಮನಿ 459 1734 6
3 KN-07-004-023-001/120 1 ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಮರಡಿಮನಿ ಗೋವಿಂದ ಮರಡಿಮನಿ 9096 1734 6
4 KN-07-004-023-001/13 2 ಪದ್ಮಾವತಿ ಹರಿಜನ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ 8473 1734 6
5 KN-07-004-023-001/13 3 ರವಿ ಹರಿಜನ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ 8473 1734 6
6 KN-07-004-023-001/13 3 ರವಿ ಹರಿಜನ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ 9098 1734 6
7 KN-07-004-023-001/181 6 ಲಕ್ಷ್ಮೀಂಬಾಯಿ ರವಿ ಹರಿಜನ ಗೌತಮ್ಮ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ 8473 1734 6
8 KN-07-004-023-001/181 6 ಲಕ್ಷ್ಮೀಂಬಾಯಿ ರವಿ ಹರಿಜನ ಗೌತಮ್ಮ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ 9098 1734 6
9 KN-07-004-023-001/183 2 ರೇಣುಕಾ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಚೌದ್ರಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಅಯ್ಯನಗೌಡ ಚೌದ್ರಿ 9096 1734 6
10 KN-07-004-023-001/183 3 ಅಯ್ನನಗೌಡ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಚೌದ್ರಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಅಯ್ಯನಗೌಡ ಚೌದ್ರಿ 9096 1734 6
11 KN-07-004-023-001/186 1 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ 8473 1734 6
12 KN-07-004-023-001/186 1 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ 9098 1734 6
13 KN-07-004-023-001/186 2 ವಿನೋದ ಚಲವಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ 8473 1734 6
14 KN-07-004-023-001/186 2 ವಿನೋದ ಚಲವಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ 9098 1734 6
15 KN-07-004-023-001/187 1 ದೇವಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ದೇವಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ 8473 1734 6
16 KN-07-004-023-001/187 1 ದೇವಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ದೇವಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ 9098 1734 6
17 KN-07-004-023-001/187 2 ಗೊಲ್ಲಾಳಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ದೇವಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ 8473 1734 6
18 KN-07-004-023-001/187 2 ಗೊಲ್ಲಾಳಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ದೇವಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ 9098 1734 6
19 KN-07-004-023-001/188 1 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಾಮಪ್ಪ ವಾಲಿಕರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಾಮಪ್ಪ ವಾಲಿಕರ 8473 1734 6
20 KN-07-004-023-001/188 1 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಾಮಪ್ಪ ವಾಲಿಕರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಾಮಪ್ಪ ವಾಲಿಕರ 9098 1734 6
21 KN-07-004-023-001/188 2 ರೇಣಕವ್ವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಲಿಕಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಾಮಪ್ಪ ವಾಲಿಕರ 8473 1734 6
22 KN-07-004-023-001/188 2 ರೇಣಕವ್ವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಲಿಕಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಾಮಪ್ಪ ವಾಲಿಕರ 9098 1734 6
23 KN-07-004-023-001/189 1 ಅನೀಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಲಿಕಾರ ಅನೀಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಲಿಕಾರ 8473 1734 6
24 KN-07-004-023-001/189 1 ಅನೀಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಲಿಕಾರ ಅನೀಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಲಿಕಾರ 9098 1734 6
25 KN-07-004-023-001/189 2 ಅಂಬಿಕಾ ಅನೀಲ ವಾಲಿಕಾರ ಅನೀಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಲಿಕಾರ 8473 1734 6
26 KN-07-004-023-001/189 2 ಅಂಬಿಕಾ ಅನೀಲ ವಾಲಿಕಾರ ಅನೀಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಲಿಕಾರ 9098 1734 6
27 KN-07-004-023-001/190 1 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ 8473 1734 6
28 KN-07-004-023-001/190 1 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ 9098 1734 6
29 KN-07-004-023-001/190 2 ಪ್ರೇಮಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ 8473 1734 6
30 KN-07-004-023-001/190 2 ಪ್ರೇಮಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ 9098 1734 6
31 KN-07-004-023-001/191 1 ರಿಯಾಜ ಮಕ್ಕಶ್ಯಾ ಮಕಾನದಾರ ರಿಯಾಜ ಮಕ್ಕಶ್ಯಾ ಮಕಾನದಾರ 8473 1734 6
32 KN-07-004-023-001/191 1 ರಿಯಾಜ ಮಕ್ಕಶ್ಯಾ ಮಕಾನದಾರ ರಿಯಾಜ ಮಕ್ಕಶ್ಯಾ ಮಕಾನದಾರ 9098 1734 6
33 KN-07-004-023-001/191 2 ಮುಬೀನ್ ರಿಯಾಜ ಮಕಾನದಾರ ರಿಯಾಜ ಮಕ್ಕಶ್ಯಾ ಮಕಾನದಾರ 8473 1734 6
34 KN-07-004-023-001/191 2 ಮುಬೀನ್ ರಿಯಾಜ ಮಕಾನದಾರ ರಿಯಾಜ ಮಕ್ಕಶ್ಯಾ ಮಕಾನದಾರ 9098 1734 6
35 KN-07-004-023-001/192 1 ಹಯ್ಯಾಜ ಮಕ್ಕಾಶ್ಯಾ ಮಕಾನದಾರ ಹಯ್ಯಾಜ ಮಕ್ಕಾಶ್ಯಾ ಮಕಾನದಾರ 8473 1734 6
36 KN-07-004-023-001/192 1 ಹಯ್ಯಾಜ ಮಕ್ಕಾಶ್ಯಾ ಮಕಾನದಾರ ಹಯ್ಯಾಜ ಮಕ್ಕಾಶ್ಯಾ ಮಕಾನದಾರ 9098 1734 6
37 KN-07-004-023-001/192 2 ರುಕ್ಸಾನಾ ಹಯ್ಯಾಜ ಮಕಾನದಾರ ಹಯ್ಯಾಜ ಮಕ್ಕಾಶ್ಯಾ ಮಕಾನದಾರ 8473 1734 6
38 KN-07-004-023-001/192 2 ರುಕ್ಸಾನಾ ಹಯ್ಯಾಜ ಮಕಾನದಾರ ಹಯ್ಯಾಜ ಮಕ್ಕಾಶ್ಯಾ ಮಕಾನದಾರ 9098 1734 6
39 KN-07-004-023-001/193 1 ಗಪ್ಪೂರ ಮಾಸೂಮಾಶ್ಯಾ ಮಕನದಾರ ಗಪ್ಪೂರ ಮಾಸೂಮಾಶ್ಯಾ ಮಕನದಾರ 8473 1734 6
40 KN-07-004-023-001/193 1 ಗಪ್ಪೂರ ಮಾಸೂಮಾಶ್ಯಾ ಮಕನದಾರ ಗಪ್ಪೂರ ಮಾಸೂಮಾಶ್ಯಾ ಮಕನದಾರ 9098 1734 6
41 KN-07-004-023-001/194 1 ರೇಣುಕಾ ಜುಮ್ಮಪ್ಪ ಹರಿಜನ ರೇಣುಕಾ ಜುಮ್ಮಪ್ಪ ಹರಿಜನ 9098 1734 6
42 KN-07-004-023-001/194 2 ಶ್ರೀಕಾಂತ ಜುಮ್ಮಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ರೇಣುಕಾ ಜುಮ್ಮಪ್ಪ ಹರಿಜನ 8473 1734 6
43 KN-07-004-023-001/194 2 ಶ್ರೀಕಾಂತ ಜುಮ್ಮಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ರೇಣುಕಾ ಜುಮ್ಮಪ್ಪ ಹರಿಜನ 9098 1734 6
44 KN-07-004-023-001/197 1 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಯಮನಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಯಮನಪ್ಪ ಹರಿಜನ 8473 1734 6
45 KN-07-004-023-001/197 2 ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಯಮನಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಯಮನಪ್ಪ ಹರಿಜನ 8473 1734 6
46 KN-07-004-023-001/198 1 ಮೌಲಾಶ್ಯಾ ಕಲ್ಲಾಶ್ಯಾ ಮಕಾನದಾರ ಮೌಲಾಶ್ಯಾ ಕಲ್ಲಾಶ್ಯಾ ಮಕಾನದಾರ 8473 1734 6
47 KN-07-004-023-001/198 2 ಹಸೀನಾ ಮೌಲಾಶ್ಯಾ ಮಕಾನದಾರ ಮೌಲಾಶ್ಯಾ ಕಲ್ಲಾಶ್ಯಾ ಮಕಾನದಾರ 8473 1734 6
48 KN-07-004-023-001/199 1 ದವಲಸಾ ನಬೀಸಾ ಸಗರ ದವಲಸಾ ನಬೀಸಾ ಸಗರ 8473 1734 6
49 KN-07-004-023-001/199 2 ರಸೂಲಬಿ ದವಲಸಾ ಸಗರ ದವಲಸಾ ನಬೀಸಾ ಸಗರ 8473 1734 6
50 KN-07-004-023-001/73 1 ಬಸವರಾಜ ಶಿರೂರ ಬಸವರಾಜ ಶಿರೂರ 9096 1734 6
51 KN-07-004-023-004/107 1 ಮೌಲಾಲಿ ಕದ್ನಳ್ಳಿ ಮೌಲಾಲಿ ಕದ್ನಳ್ಳಿ 587 1734 6
52 KN-07-004-023-004/133 1 ಚನಬಸಪ್ಪಗೌಡ ತುಂಬಗಿ ಚನಬಸಪ್ಪಗೌಡ ತುಂಬಗಿ 2704 2023 7
53 KN-07-004-023-004/133 1 ಚನಬಸಪ್ಪಗೌಡ ತುಂಬಗಿ ಚನಬಸಪ್ಪಗೌಡ ತುಂಬಗಿ 3055 2312 8
54 KN-07-004-023-004/133 1 ಚನಬಸಪ್ಪಗೌಡ ತುಂಬಗಿ ಚನಬಸಪ್ಪಗೌಡ ತುಂಬಗಿ 4831 2312 8
55 KN-07-004-023-004/133 1 ಚನಬಸಪ್ಪಗೌಡ ತುಂಬಗಿ ಚನಬಸಪ್ಪಗೌಡ ತುಂಬಗಿ 6151 2312 8
56 KN-07-004-023-004/133 2 ಬಸಲಿಂಗ ತುಂಬಗಿ ಚನಬಸಪ್ಪಗೌಡ ತುಂಬಗಿ 2704 2023 7
57 KN-07-004-023-004/133 2 ಬಸಲಿಂಗ ತುಂಬಗಿ ಚನಬಸಪ್ಪಗೌಡ ತುಂಬಗಿ 3055 2312 8
58 KN-07-004-023-004/133 2 ಬಸಲಿಂಗ ತುಂಬಗಿ ಚನಬಸಪ್ಪಗೌಡ ತುಂಬಗಿ 3703 1734 6
59 KN-07-004-023-004/133 2 ಬಸಲಿಂಗ ತುಂಬಗಿ ಚನಬಸಪ್ಪಗೌಡ ತುಂಬಗಿ 4124 1734 6
60 KN-07-004-023-004/133 2 ಬಸಲಿಂಗ ತುಂಬಗಿ ಚನಬಸಪ್ಪಗೌಡ ತುಂಬಗಿ 4829 2312 8
61 KN-07-004-023-004/133 4 ರಾಮನಗೌಡ ತುಂಬಗಿ ಚನಬಸಪ್ಪಗೌಡ ತುಂಬಗಿ 2704 2023 7
62 KN-07-004-023-004/133 4 ರಾಮನಗೌಡ ತುಂಬಗಿ ಚನಬಸಪ್ಪಗೌಡ ತುಂಬಗಿ 3055 2312 8
63 KN-07-004-023-004/133 4 ರಾಮನಗೌಡ ತುಂಬಗಿ ಚನಬಸಪ್ಪಗೌಡ ತುಂಬಗಿ 4124 1734 6
64 KN-07-004-023-004/133 4 ರಾಮನಗೌಡ ತುಂಬಗಿ ಚನಬಸಪ್ಪಗೌಡ ತುಂಬಗಿ 4829 2312 8
65 KN-07-004-023-004/157 1 ಸಂಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ 202 1734 6
66 KN-07-004-023-004/157 1 ಸಂಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ 11330 1734 6
67 KN-07-004-023-004/162 2 ರೂಪಾ ಐದಬಾವಿ ಯಮನಪ್ಪ ಐದಬಾವಿ 210 1734 6
68 KN-07-004-023-004/162 2 ರೂಪಾ ಐದಬಾವಿ ಯಮನಪ್ಪ ಐದಬಾವಿ 3053 2312 8
69 KN-07-004-023-004/162 2 ರೂಪಾ ಐದಬಾವಿ ಯಮನಪ್ಪ ಐದಬಾವಿ 3826 1734 6
70 KN-07-004-023-004/162 2 ರೂಪಾ ಐದಬಾವಿ ಯಮನಪ್ಪ ಐದಬಾವಿ 4257 1734 6
71 KN-07-004-023-004/162 2 ರೂಪಾ ಐದಬಾವಿ ಯಮನಪ್ಪ ಐದಬಾವಿ 4831 2312 8
72 KN-07-004-023-004/162 2 ರೂಪಾ ಐದಬಾವಿ ಯಮನಪ್ಪ ಐದಬಾವಿ 6108 2312 8
73 KN-07-004-023-004/162 3 ಯಮನಪ್ಪ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಐದಬಾವಿ ಯಮನಪ್ಪ ಐದಬಾವಿ 210 1734 6
74 KN-07-004-023-004/162 3 ಯಮನಪ್ಪ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಐದಬಾವಿ ಯಮನಪ್ಪ ಐದಬಾವಿ 3053 2312 8
75 KN-07-004-023-004/162 3 ಯಮನಪ್ಪ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಐದಬಾವಿ ಯಮನಪ್ಪ ಐದಬಾವಿ 4257 1734 6
76 KN-07-004-023-004/162 3 ಯಮನಪ್ಪ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಐದಬಾವಿ ಯಮನಪ್ಪ ಐದಬಾವಿ 4831 2312 8
77 KN-07-004-023-004/166 2 ಚನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಕೋಡಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ನಾಯಕೋಡಿ 232 1734 6
78 KN-07-004-023-004/166 2 ಚನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಕೋಡಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ನಾಯಕೋಡಿ 3053 2312 8
79 KN-07-004-023-004/166 3 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ನಾಯಕೋಡಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ನಾಯಕೋಡಿ 232 1734 6
80 KN-07-004-023-004/166 3 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ನಾಯಕೋಡಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ನಾಯಕೋಡಿ 3053 2312 8
81 KN-07-004-023-004/166 3 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ನಾಯಕೋಡಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ನಾಯಕೋಡಿ 4257 1734 6
82 KN-07-004-023-004/166 4 ಚಂದ್ರಶೇಕರ ನಾಯಕೋಡಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ನಾಯಕೋಡಿ 232 1734 6
83 KN-07-004-023-004/166 4 ಚಂದ್ರಶೇಕರ ನಾಯಕೋಡಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ನಾಯಕೋಡಿ 3053 2312 8
84 KN-07-004-023-004/166 4 ಚಂದ್ರಶೇಕರ ನಾಯಕೋಡಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ನಾಯಕೋಡಿ 4257 1734 6
85 KN-07-004-023-004/171 7 ಶೋಬಾ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಲಕ್ಷಿಂಬಾಯಿ ನಾಯಕೋಡಿ 232 1734 6
86 KN-07-004-023-004/171 7 ಶೋಬಾ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಲಕ್ಷಿಂಬಾಯಿ ನಾಯಕೋಡಿ 3053 2312 8
87 KN-07-004-023-004/171 7 ಶೋಬಾ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಲಕ್ಷಿಂಬಾಯಿ ನಾಯಕೋಡಿ 4257 1734 6
88 KN-07-004-023-004/171 7 ಶೋಬಾ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಲಕ್ಷಿಂಬಾಯಿ ನಾಯಕೋಡಿ 4831 2312 8
89 KN-07-004-023-004/171 7 ಶೋಬಾ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಲಕ್ಷಿಂಬಾಯಿ ನಾಯಕೋಡಿ 6108 2312 8
90 KN-07-004-023-004/171 7 ಶೋಬಾ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಲಕ್ಷಿಂಬಾಯಿ ನಾಯಕೋಡಿ 8582 1734 6
91 KN-07-004-023-004/171 7 ಶೋಬಾ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಲಕ್ಷಿಂಬಾಯಿ ನಾಯಕೋಡಿ 8782 1734 6
92 KN-07-004-023-004/171 7 ಶೋಬಾ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಲಕ್ಷಿಂಬಾಯಿ ನಾಯಕೋಡಿ 12081 2312 8
93 KN-07-004-023-004/172 1 ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕರಬಾವಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕರಬಾವಿ 210 1734 6
94 KN-07-004-023-004/172 2 ಗುತ್ತಪ್ಪ ಕರಬಾವಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕರಬಾವಿ 210 1734 6
95 KN-07-004-023-004/177 1 ಬೀಮಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣುರ ಬೀಮಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣುರ 587 1734 6
96 KN-07-004-023-004/177 1 ಬೀಮಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣುರ ಬೀಮಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣುರ 3046 2312 8
97 KN-07-004-023-004/177 1 ಬೀಮಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣುರ ಬೀಮಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣುರ 4080 1734 6
98 KN-07-004-023-004/177 1 ಬೀಮಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣುರ ಬೀಮಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣುರ 8587 1734 6
99 KN-07-004-023-004/177 2 ದೇವಕ್ಕೆಮ್ಮ ಕೊಣ್ಣುರ ಬೀಮಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣುರ 587 1734 6
100 KN-07-004-023-004/177 2 ದೇವಕ್ಕೆಮ್ಮ ಕೊಣ್ಣುರ ಬೀಮಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣುರ 3046 2312 8
101 KN-07-004-023-004/177 2 ದೇವಕ್ಕೆಮ್ಮ ಕೊಣ್ಣುರ ಬೀಮಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣುರ 4080 1734 6
102 KN-07-004-023-004/177 2 ದೇವಕ್ಕೆಮ್ಮ ಕೊಣ್ಣುರ ಬೀಮಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣುರ 8587 1734 6
103 KN-07-004-023-004/177 5 ಶಿವರಾಜ ಕೊಣ್ಣುರ ಬೀಮಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣುರ 587 1734 6
104 KN-07-004-023-004/177 5 ಶಿವರಾಜ ಕೊಣ್ಣುರ ಬೀಮಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣುರ 3046 2312 8
105 KN-07-004-023-004/177 5 ಶಿವರಾಜ ಕೊಣ್ಣುರ ಬೀಮಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣುರ 4080 1734 6
106 KN-07-004-023-004/177 5 ಶಿವರಾಜ ಕೊಣ್ಣುರ ಬೀಮಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣುರ 8587 1734 6
107 KN-07-004-023-004/177 6 ರೂಪಾ ಬಸವರಾಜ ಕೊಣ್ಣುರ ಬೀಮಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣುರ 587 1734 6
108 KN-07-004-023-004/177 6 ರೂಪಾ ಬಸವರಾಜ ಕೊಣ್ಣುರ ಬೀಮಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣುರ 3046 2312 8
109 KN-07-004-023-004/177 6 ರೂಪಾ ಬಸವರಾಜ ಕೊಣ್ಣುರ ಬೀಮಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣುರ 4080 1734 6
110 KN-07-004-023-004/179 1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗುಂಡಕನಾ1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗುಂಡಕನಾ 209 1734 6
111 KN-07-004-023-004/179 1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗುಂಡಕನಾ1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗುಂಡಕನಾ 464 1734 6
112 KN-07-004-023-004/179 1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗುಂಡಕನಾ1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗುಂಡಕನಾ 1196 1734 6
113 KN-07-004-023-004/179 1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗುಂಡಕನಾ1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗುಂಡಕನಾ 1524 1734 6
114 KN-07-004-023-004/179 1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗುಂಡಕನಾ1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗುಂಡಕನಾ 8588 1734 6
115 KN-07-004-023-004/179 2 ಬಸಮ್ಮ ಗುಂಡಕನಾ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗುಂಡಕನಾ 209 1734 6
116 KN-07-004-023-004/179 2 ಬಸಮ್ಮ ಗುಂಡಕನಾ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗುಂಡಕನಾ 464 1734 6
117 KN-07-004-023-004/179 2 ಬಸಮ್ಮ ಗುಂಡಕನಾ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗುಂಡಕನಾ 1196 1734 6
118 KN-07-004-023-004/179 2 ಬಸಮ್ಮ ಗುಂಡಕನಾ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗುಂಡಕನಾ 1524 1734 6
119 KN-07-004-023-004/179 2 ಬಸಮ್ಮ ಗುಂಡಕನಾ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗುಂಡಕನಾ 8588 1734 6
120 KN-07-004-023-004/21 1 ಶಿವಮಲ್ಲ ಹುಗಾರ ಶಿವಮಲ್ಲ ಹುಗಾರ 3053 2312 8
121 KN-07-004-023-004/21 1 ಶಿವಮಲ್ಲ ಹುಗಾರ ಶಿವಮಲ್ಲ ಹುಗಾರ 4257 1734 6
122 KN-07-004-023-004/21 1 ಶಿವಮಲ್ಲ ಹುಗಾರ ಶಿವಮಲ್ಲ ಹುಗಾರ 4831 2312 8
123 KN-07-004-023-004/21 1 ಶಿವಮಲ್ಲ ಹುಗಾರ ಶಿವಮಲ್ಲ ಹುಗಾರ 6151 2312 8
124 KN-07-004-023-004/21 2 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಹುಗಾರ ಶಿವಮಲ್ಲ ಹುಗಾರ 3053 2312 8
125 KN-07-004-023-004/21 2 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಹುಗಾರ ಶಿವಮಲ್ಲ ಹುಗಾರ 4257 1734 6
126 KN-07-004-023-004/21 2 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಹುಗಾರ ಶಿವಮಲ್ಲ ಹುಗಾರ 4831 2312 8
127 KN-07-004-023-004/21 2 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಹುಗಾರ ಶಿವಮಲ್ಲ ಹುಗಾರ 6151 2312 8
128 KN-07-004-023-004/21 2 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಹುಗಾರ ಶಿವಮಲ್ಲ ಹುಗಾರ 8782 1734 6
129 KN-07-004-023-004/23 1 ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ 231 1734 6
130 KN-07-004-023-004/23 1 ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ 3053 2312 8
131 KN-07-004-023-004/23 1 ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ 4257 1734 6
132 KN-07-004-023-004/23 1 ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ 4845 2312 8
133 KN-07-004-023-004/23 1 ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ 6108 2312 8
134 KN-07-004-023-004/23 2 ಬೋರಮ್ಮ ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ 231 1734 6
135 KN-07-004-023-004/23 2 ಬೋರಮ್ಮ ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ 3053 2312 8
136 KN-07-004-023-004/23 2 ಬೋರಮ್ಮ ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ 3826 1734 6
137 KN-07-004-023-004/23 2 ಬೋರಮ್ಮ ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ 4257 1734 6
138 KN-07-004-023-004/23 2 ಬೋರಮ್ಮ ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ 4845 2312 8
139 KN-07-004-023-004/23 2 ಬೋರಮ್ಮ ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ 6108 2312 8
140 KN-07-004-023-004/23 4 ಸುನೀಲ ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ ಶೇಖಪ್ಪ ತೋಟದ 231 1734 6
141 KN-07-004-023-004/25 1 ವೀರಬದ್ರಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ವೀರಬದ್ರಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ 210 1734 6
142 KN-07-004-023-004/25 2 ಶರಣಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ವೀರಬದ್ರಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ 210 1734 6
143 KN-07-004-023-004/256 1 ಕಸ್ತೂರಿ ವಡ್ಡರ ಕಸ್ತೂರಿ ವಡ್ಡರ 232 1734 6
144 KN-07-004-023-004/256 1 ಕಸ್ತೂರಿ ವಡ್ಡರ ಕಸ್ತೂರಿ ವಡ್ಡರ 3053 2312 8
145 KN-07-004-023-004/256 1 ಕಸ್ತೂರಿ ವಡ್ಡರ ಕಸ್ತೂರಿ ವಡ್ಡರ 4257 1734 6
146 KN-07-004-023-004/256 2 ಬಸಣ್ಣ ವಡ್ಡರ ಕಸ್ತೂರಿ ವಡ್ಡರ 232 1734 6
147 KN-07-004-023-004/256 2 ಬಸಣ್ಣ ವಡ್ಡರ ಕಸ್ತೂರಿ ವಡ್ಡರ 3053 2312 8
148 KN-07-004-023-004/256 2 ಬಸಣ್ಣ ವಡ್ಡರ ಕಸ್ತೂರಿ ವಡ್ಡರ 4257 1734 6
149 KN-07-004-023-004/256 3 ನಿಂಗಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಕಸ್ತೂರಿ ವಡ್ಡರ 232 1734 6
150 KN-07-004-023-004/256 3 ನಿಂಗಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಕಸ್ತೂರಿ ವಡ್ಡರ 3053 2312 8
151 KN-07-004-023-004/256 3 ನಿಂಗಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಕಸ್ತೂರಿ ವಡ್ಡರ 4257 1734 6
152 KN-07-004-023-004/257 1 ನಾಗಮ್ಮ ವಡ್ಡರ ನಾಗಮ್ಮ ವಡ್ಡರ 202 1734 6
153 KN-07-004-023-004/257 1 ನಾಗಮ್ಮ ವಡ್ಡರ ನಾಗಮ್ಮ ವಡ್ಡರ 3052 2312 8
154 KN-07-004-023-004/257 1 ನಾಗಮ್ಮ ವಡ್ಡರ ನಾಗಮ್ಮ ವಡ್ಡರ 4257 1734 6
155 KN-07-004-023-004/257 1 ನಾಗಮ್ಮ ವಡ್ಡರ ನಾಗಮ್ಮ ವಡ್ಡರ 4831 2312 8
156 KN-07-004-023-004/257 1 ನಾಗಮ್ಮ ವಡ್ಡರ ನಾಗಮ್ಮ ವಡ್ಡರ 6108 2312 8
157 KN-07-004-023-004/257 1 ನಾಗಮ್ಮ ವಡ್ಡರ ನಾಗಮ್ಮ ವಡ್ಡರ 8582 1734 6
158 KN-07-004-023-004/257 4 ಬರಮಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ನಾಗಮ್ಮ ವಡ್ಡರ 202 1734 6
159 KN-07-004-023-004/257 4 ಬರಮಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ನಾಗಮ್ಮ ವಡ್ಡರ 3052 2312 8
160 KN-07-004-023-004/257 4 ಬರಮಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ನಾಗಮ್ಮ ವಡ್ಡರ 4257 1734 6
161 KN-07-004-023-004/257 4 ಬರಮಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ನಾಗಮ್ಮ ವಡ್ಡರ 4831 2312 8
162 KN-07-004-023-004/257 4 ಬರಮಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ನಾಗಮ್ಮ ವಡ್ಡರ 8582 1734 6
163 KN-07-004-023-004/261 1 ದವಲಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ದವಲಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ 4257 1734 6
164 KN-07-004-023-004/261 1 ದವಲಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ದವಲಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ 4831 2312 8
165 KN-07-004-023-004/261 1 ದವಲಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ದವಲಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ 6108 2312 8
166 KN-07-004-023-004/261 1 ದವಲಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ದವಲಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ 8582 1734 6
167 KN-07-004-023-004/261 1 ದವಲಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ದವಲಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ 8782 1734 6
168 KN-07-004-023-004/261 1 ದವಲಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ದವಲಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ 12486 2312 8
169 KN-07-004-023-004/261 2 ಇಮಾಮಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ದವಲಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ 4257 1734 6
170 KN-07-004-023-004/261 2 ಇಮಾಮಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ದವಲಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ 4831 2312 8
171 KN-07-004-023-004/261 2 ಇಮಾಮಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ದವಲಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ 6108 2312 8
172 KN-07-004-023-004/261 2 ಇಮಾಮಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ದವಲಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ 8582 1734 6
173 KN-07-004-023-004/261 2 ಇಮಾಮಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ದವಲಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ 8782 1734 6
174 KN-07-004-023-004/261 2 ಇಮಾಮಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ದವಲಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ 12486 2312 8
175 KN-07-004-023-004/275 1 ಚಿದಾನಂದ ತುಂಬಗಿ ಚಿದಾನಂದ ತುಂಬಗಿ 3052 2312 8
176 KN-07-004-023-004/275 1 ಚಿದಾನಂದ ತುಂಬಗಿ ಚಿದಾನಂದ ತುಂಬಗಿ 4257 1734 6
177 KN-07-004-023-004/275 1 ಚಿದಾನಂದ ತುಂಬಗಿ ಚಿದಾನಂದ ತುಂಬಗಿ 4845 2312 8
178 KN-07-004-023-004/275 1 ಚಿದಾನಂದ ತುಂಬಗಿ ಚಿದಾನಂದ ತುಂಬಗಿ 6108 2312 8
179 KN-07-004-023-004/275 1 ಚಿದಾನಂದ ತುಂಬಗಿ ಚಿದಾನಂದ ತುಂಬಗಿ 8582 1734 6
180 KN-07-004-023-004/275 1 ಚಿದಾನಂದ ತುಂಬಗಿ ಚಿದಾನಂದ ತುಂಬಗಿ 8782 1734 6
181 KN-07-004-023-004/275 2 ಚನ್ನಮ್ಮ ತುಂಬಗಿ ಚಿದಾನಂದ ತುಂಬಗಿ 3052 2312 8
182 KN-07-004-023-004/275 2 ಚನ್ನಮ್ಮ ತುಂಬಗಿ ಚಿದಾನಂದ ತುಂಬಗಿ 3826 1734 6
183 KN-07-004-023-004/275 2 ಚನ್ನಮ್ಮ ತುಂಬಗಿ ಚಿದಾನಂದ ತುಂಬಗಿ 4257 1734 6
184 KN-07-004-023-004/275 2 ಚನ್ನಮ್ಮ ತುಂಬಗಿ ಚಿದಾನಂದ ತುಂಬಗಿ 4845 1445 5
185 KN-07-004-023-004/275 2 ಚನ್ನಮ್ಮ ತುಂಬಗಿ ಚಿದಾನಂದ ತುಂಬಗಿ 6108 2312 8
186 KN-07-004-023-004/275 2 ಚನ್ನಮ್ಮ ತುಂಬಗಿ ಚಿದಾನಂದ ತುಂಬಗಿ 8582 1734 6
187 KN-07-004-023-004/275 2 ಚನ್ನಮ್ಮ ತುಂಬಗಿ ಚಿದಾನಂದ ತುಂಬಗಿ 8782 1734 6
188 KN-07-004-023-004/275 2 ಚನ್ನಮ್ಮ ತುಂಬಗಿ ಚಿದಾನಂದ ತುಂಬಗಿ 12486 2312 8
189 KN-07-004-023-004/280 1 ಶ್ರೀಶೈಲ ಗೊಟಗುಣಕಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಗೊಟಗುಣಕಿ 210 1734 6
190 KN-07-004-023-004/280 2 ಬಸಣ್ಣ ಗೊಟಗುಣಕಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಗೊಟಗುಣಕಿ 210 1734 6
191 KN-07-004-023-004/307 1 ನೀಲಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ ನೀಲಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ 3052 2312 8
192 KN-07-004-023-004/307 1 ನೀಲಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ ನೀಲಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ 3826 1734 6
193 KN-07-004-023-004/307 1 ನೀಲಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ ನೀಲಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ 4260 1734 6
194 KN-07-004-023-004/307 1 ನೀಲಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ ನೀಲಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ 4833 2312 8
195 KN-07-004-023-004/307 1 ನೀಲಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ ನೀಲಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ 8582 1734 6
196 KN-07-004-023-004/307 2 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ನೀಲಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ 3052 2312 8
197 KN-07-004-023-004/307 2 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ನೀಲಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ 4260 1734 6
198 KN-07-004-023-004/307 2 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ನೀಲಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ 4833 2312 8
199 KN-07-004-023-004/307 2 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ನೀಲಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ 8583 1734 6
200 KN-07-004-023-004/307 2 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ನೀಲಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ 8782 1734 6
201 KN-07-004-023-004/307 3 ರಮೇಶ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ನೀಲಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ 3052 2312 8
202 KN-07-004-023-004/307 3 ರಮೇಶ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ನೀಲಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ 4260 1734 6
203 KN-07-004-023-004/307 3 ರಮೇಶ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ನೀಲಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ 4833 2312 8
204 KN-07-004-023-004/31 2 ಅನಸುಯಾ ಹಿರೇಮಠ ಚಂದ್ರಕಾಂತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 4833 1445 5
205 KN-07-004-023-004/31 2 ಅನಸುಯಾ ಹಿರೇಮಠ ಚಂದ್ರಕಾಂತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 6108 2312 8
206 KN-07-004-023-004/31 2 ಅನಸುಯಾ ಹಿರೇಮಠ ಚಂದ್ರಕಾಂತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 8782 1734 6
207 KN-07-004-023-004/31 2 ಅನಸುಯಾ ಹಿರೇಮಠ ಚಂದ್ರಕಾಂತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 12486 2312 8
208 KN-07-004-023-004/312 1 ಬಸವರಾಜ ಗಣಚಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಗಣಚಾರಿ 1196 1734 6
209 KN-07-004-023-004/312 1 ಬಸವರಾಜ ಗಣಚಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಗಣಚಾರಿ 8588 1734 6
210 KN-07-004-023-004/312 2 ಸರಸ್ವತಿ ಗಣಚಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಗಣಚಾರಿ 1196 1734 6
211 KN-07-004-023-004/312 2 ಸರಸ್ವತಿ ಗಣಚಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಗಣಚಾರಿ 8588 1734 6
212 KN-07-004-023-004/312 3 ಶಿವಕುಮಾರ ಗಣಚಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಗಣಚಾರಿ 1196 1734 6
213 KN-07-004-023-004/320 1 ಭೀಮರಾಯ.ಮ.ಕೊಳ್ಳಿ ಭೀಮರಾಯ.ಮ.ಕೊಳ್ಳಿ 232 1734 6
214 KN-07-004-023-004/320 1 ಭೀಮರಾಯ.ಮ.ಕೊಳ್ಳಿ ಭೀಮರಾಯ.ಮ.ಕೊಳ್ಳಿ 3052 2312 8
215 KN-07-004-023-004/329 2 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಬ ಕುಂಬಾರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮ ಕುಂಬಾರ 232 1734 6
216 KN-07-004-023-004/329 2 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಬ ಕುಂಬಾರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮ ಕುಂಬಾರ 3052 2312 8
217 KN-07-004-023-004/329 2 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಬ ಕುಂಬಾರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮ ಕುಂಬಾರ 4260 1734 6
218 KN-07-004-023-004/329 2 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಬ ಕುಂಬಾರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮ ಕುಂಬಾರ 4831 2312 8
219 KN-07-004-023-004/329 2 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಬ ಕುಂಬಾರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮ ಕುಂಬಾರ 8782 1734 6
220 KN-07-004-023-004/336 2 ಭೋರಮ್ಮ ತೋಟದ ಭೀಮಣ್ಣ ರಾ ತೋಟದ 232 1734 6
221 KN-07-004-023-004/336 2 ಭೋರಮ್ಮ ತೋಟದ ಭೀಮಣ್ಣ ರಾ ತೋಟದ 3052 2312 8
222 KN-07-004-023-004/336 2 ಭೋರಮ್ಮ ತೋಟದ ಭೀಮಣ್ಣ ರಾ ತೋಟದ 4260 1734 6
223 KN-07-004-023-004/336 2 ಭೋರಮ್ಮ ತೋಟದ ಭೀಮಣ್ಣ ರಾ ತೋಟದ 4831 2312 8
224 KN-07-004-023-004/336 3 ಸುನೀಲ ತೋಟದ ಭೀಮಣ್ಣ ರಾ ತೋಟದ 232 1734 6
225 KN-07-004-023-004/336 3 ಸುನೀಲ ತೋಟದ ಭೀಮಣ್ಣ ರಾ ತೋಟದ 3052 2312 8
226 KN-07-004-023-004/336 3 ಸುನೀಲ ತೋಟದ ಭೀಮಣ್ಣ ರಾ ತೋಟದ 4260 1734 6
227 KN-07-004-023-004/343 2 ಬೀರಮ್ಮ ಕೋಳ್ಳಿ ರಮೇಶ ಸಿ ಕೋಳ್ಳಿ 8587 1734 6
228 KN-07-004-023-004/343 2 ಬೀರಮ್ಮ ಕೋಳ್ಳಿ ರಮೇಶ ಸಿ ಕೋಳ್ಳಿ 9507 1734 6
229 KN-07-004-023-004/343 3 ಮುತ್ತಪ್ಪ ಕೋಳ್ಳಿ ರಮೇಶ ಸಿ ಕೋಳ್ಳಿ 8587 1734 6
230 KN-07-004-023-004/343 3 ಮುತ್ತಪ್ಪ ಕೋಳ್ಳಿ ರಮೇಶ ಸಿ ಕೋಳ್ಳಿ 9507 1734 6
231 KN-07-004-023-004/347 1 ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ 3052 2312 8
232 KN-07-004-023-004/347 1 ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ 4260 1734 6
233 KN-07-004-023-004/347 1 ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ 4831 2312 8
234 KN-07-004-023-004/347 1 ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ 8787 1734 6
235 KN-07-004-023-004/347 1 ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ 12081 2312 8
236 KN-07-004-023-004/347 2 ಸಿದ್ದಾರೂಡ ಸಜ್ಜನ ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ 4260 1734 6
237 KN-07-004-023-004/347 2 ಸಿದ್ದಾರೂಡ ಸಜ್ಜನ ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ 4830 2312 8
238 KN-07-004-023-004/347 2 ಸಿದ್ದಾರೂಡ ಸಜ್ಜನ ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ 6110 2312 8
239 KN-07-004-023-004/347 2 ಸಿದ್ದಾರೂಡ ಸಜ್ಜನ ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ 12486 2312 8
240 KN-07-004-023-004/35 2 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಢವಳಗಿ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಢವಳಗಿ 10681 1734 6
241 KN-07-004-023-004/35 2 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಢವಳಗಿ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಢವಳಗಿ 11274 1734 6
242 KN-07-004-023-004/35 4 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಢವಳಗಿ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಢವಳಗಿ 10681 1734 6
243 KN-07-004-023-004/35 4 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಢವಳಗಿ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಢವಳಗಿ 11274 1734 6
244 KN-07-004-023-004/361 1 ದಾವಲಸಾಬ ಲಾಲಸಾಬ ಇನಾಮದಾರ ದಾವಲಸಾಬ ಲಾಲಸಾಬ ಇನಾಮದಾರ 210 1734 6
245 KN-07-004-023-004/361 2 ಸೈದಮ್ಮ ದಾ ಇನಾಮದಾರ ದಾವಲಸಾಬ ಲಾಲಸಾಬ ಇನಾಮದಾರ 210 1734 6
246 KN-07-004-023-004/361 3 ಹುಸೇನಬಿ ಹಸನಸಾಬ ಇನಾಮದಾರ ದಾವಲಸಾಬ ಲಾಲಸಾಬ ಇನಾಮದಾರ 210 1734 6
247 KN-07-004-023-004/362 1 ಹುಸೇನಸಾಬ ದಾವಲಸಾಬ ಇನಾಮದಾರ ಹುಸೇನಸಾಬ ದಾವಲಸಾಬ ಇನಾಮದಾರ 210 1734 6
248 KN-07-004-023-004/362 2 ಲಾಲಬಿ ಹುಸೇನಸಾಬ ಇನಾಮದಾರ ಹುಸೇನಸಾಬ ದಾವಲಸಾಬ ಇನಾಮದಾರ 210 1734 6
249 KN-07-004-023-004/388 2 ಸಂಗಮ್ಮ ಗೋಟಗಣಕಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಗೋಟಗಣಕಿ 210 1734 6
250 KN-07-004-023-004/388 3 ಅನೀಲಕುಮಾರ ಗೋಟಗಣಕಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಗೋಟಗಣಕಿ 210 1734 6
251 KN-07-004-023-004/396 1 ಶಿದ್ರಾಮಾಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿದ್ರಾಮಾಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ 3050 2312 8
252 KN-07-004-023-004/396 1 ಶಿದ್ರಾಮಾಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿದ್ರಾಮಾಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ 4260 1734 6
253 KN-07-004-023-004/396 1 ಶಿದ್ರಾಮಾಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿದ್ರಾಮಾಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ 4834 2312 8
254 KN-07-004-023-004/396 1 ಶಿದ್ರಾಮಾಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿದ್ರಾಮಾಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ 6110 2312 8
255 KN-07-004-023-004/396 4 ಸಂಗಮ್ಮ ಚ ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿದ್ರಾಮಾಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ 3826 1734 6
256 KN-07-004-023-004/396 6 ಸುಗ್ಲವ್ವ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿದ್ರಾಮಾಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ 3050 2312 8
257 KN-07-004-023-004/396 6 ಸುಗ್ಲವ್ವ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿದ್ರಾಮಾಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ 4260 1734 6
258 KN-07-004-023-004/396 6 ಸುಗ್ಲವ್ವ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿದ್ರಾಮಾಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ 4834 2312 8
259 KN-07-004-023-004/399 1 ಗುರಣ್ಣ ನಾವಿ ಗುರಣ್ಣ ನಾವಿ 230 1734 6
260 KN-07-004-023-004/399 1 ಗುರಣ್ಣ ನಾವಿ ಗುರಣ್ಣ ನಾವಿ 3052 2312 8
261 KN-07-004-023-004/399 1 ಗುರಣ್ಣ ನಾವಿ ಗುರಣ್ಣ ನಾವಿ 4260 1734 6
262 KN-07-004-023-004/399 3 ದೇವೀಂದ್ರಮ್ಮ ನಾವಿ ಗುರಣ್ಣ ನಾವಿ 230 1734 6
263 KN-07-004-023-004/399 3 ದೇವೀಂದ್ರಮ್ಮ ನಾವಿ ಗುರಣ್ಣ ನಾವಿ 4260 1734 6
264 KN-07-004-023-004/399 7 ಸಿದ್ದಮ್ಮ ನಾವಿ ಗುರಣ್ಣ ನಾವಿ 230 1734 6
265 KN-07-004-023-004/399 7 ಸಿದ್ದಮ್ಮ ನಾವಿ ಗುರಣ್ಣ ನಾವಿ 4260 1734 6
266 KN-07-004-023-004/400 1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತೋಟದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತೋಟದ 230 1734 6
267 KN-07-004-023-004/400 1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತೋಟದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತೋಟದ 3049 2312 8
268 KN-07-004-023-004/400 1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತೋಟದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತೋಟದ 4260 1734 6
269 KN-07-004-023-004/400 2 ರೇಭಾಯಿ ತೋಟದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತೋಟದ 230 1734 6
270 KN-07-004-023-004/400 2 ರೇಭಾಯಿ ತೋಟದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತೋಟದ 3049 2312 8
271 KN-07-004-023-004/400 2 ರೇಭಾಯಿ ತೋಟದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತೋಟದ 4260 1734 6
272 KN-07-004-023-004/400 4 ಮಾಂತೇಶ ತೋಟದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತೋಟದ 230 1734 6
273 KN-07-004-023-004/400 4 ಮಾಂತೇಶ ತೋಟದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತೋಟದ 3049 2312 8
274 KN-07-004-023-004/400 4 ಮಾಂತೇಶ ತೋಟದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತೋಟದ 4260 1734 6
275 KN-07-004-023-004/401 1 ನೀಲಗಂಗಮ್ಮ ತೋಟದ ನೀಲಗಂಗಮ್ಮ ತೋಟದ 4834 2312 8
276 KN-07-004-023-004/401 1 ನೀಲಗಂಗಮ್ಮ ತೋಟದ ನೀಲಗಂಗಮ್ಮ ತೋಟದ 6110 2312 8
277 KN-07-004-023-004/401 1 ನೀಲಗಂಗಮ್ಮ ತೋಟದ ನೀಲಗಂಗಮ್ಮ ತೋಟದ 8787 1734 6
278 KN-07-004-023-004/401 2 ಮುತ್ತಣ್ಣ ತೋಟದ ನೀಲಗಂಗಮ್ಮ ತೋಟದ 4834 2312 8
279 KN-07-004-023-004/401 2 ಮುತ್ತಣ್ಣ ತೋಟದ ನೀಲಗಂಗಮ್ಮ ತೋಟದ 6110 2312 8
280 KN-07-004-023-004/401 2 ಮುತ್ತಣ್ಣ ತೋಟದ ನೀಲಗಂಗಮ್ಮ ತೋಟದ 8787 1734 6
281 KN-07-004-023-004/401 2 ಮುತ್ತಣ್ಣ ತೋಟದ ನೀಲಗಂಗಮ್ಮ ತೋಟದ 12081 2312 8
282 KN-07-004-023-004/401 3 ಶೋಭಾ ತೋಟದ ನೀಲಗಂಗಮ್ಮ ತೋಟದ 4835 2312 8
283 KN-07-004-023-004/401 3 ಶೋಭಾ ತೋಟದ ನೀಲಗಂಗಮ್ಮ ತೋಟದ 6110 2312 8
284 KN-07-004-023-004/401 3 ಶೋಭಾ ತೋಟದ ನೀಲಗಂಗಮ್ಮ ತೋಟದ 8787 1734 6
285 KN-07-004-023-004/402 1 ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಗಿಲ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಗಿಲ 230 1734 6
286 KN-07-004-023-004/402 1 ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಗಿಲ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಗಿಲ 3049 2312 8
287 KN-07-004-023-004/402 1 ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಗಿಲ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಗಿಲ 4260 1734 6
288 KN-07-004-023-004/402 1 ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಗಿಲ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಗಿಲ 4830 2312 8
289 KN-07-004-023-004/402 3 ಜಯಶ್ರೀ ಕೋಗಿಲ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಗಿಲ 230 1734 6
290 KN-07-004-023-004/402 3 ಜಯಶ್ರೀ ಕೋಗಿಲ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಗಿಲ 3049 2312 8
291 KN-07-004-023-004/402 3 ಜಯಶ್ರೀ ಕೋಗಿಲ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಗಿಲ 4260 1734 6
292 KN-07-004-023-004/402 3 ಜಯಶ್ರೀ ಕೋಗಿಲ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಗಿಲ 4830 2312 8
293 KN-07-004-023-004/403 1 ತುಳಜಾರಾಮ ತೋಟದ ತುಳಜಾರಾಮ ತೋಟದ 3049 2312 8
294 KN-07-004-023-004/403 1 ತುಳಜಾರಾಮ ತೋಟದ ತುಳಜಾರಾಮ ತೋಟದ 4255 1734 6
295 KN-07-004-023-004/403 1 ತುಳಜಾರಾಮ ತೋಟದ ತುಳಜಾರಾಮ ತೋಟದ 4830 2312 8
296 KN-07-004-023-004/403 1 ತುಳಜಾರಾಮ ತೋಟದ ತುಳಜಾರಾಮ ತೋಟದ 6110 2312 8
297 KN-07-004-023-004/403 1 ತುಳಜಾರಾಮ ತೋಟದ ತುಳಜಾರಾಮ ತೋಟದ 8784 1734 6
298 KN-07-004-023-004/405 1 ನಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ನಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 4255 1734 6
299 KN-07-004-023-004/405 1 ನಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ನಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 4830 2312 8
300 KN-07-004-023-004/405 1 ನಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ನಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 8784 1734 6
301 KN-07-004-023-004/405 1 ನಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ನಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 12081 2312 8
302 KN-07-004-023-004/405 3 ಕಾಶಿನಾಥ ಮಠಪತಿ ನಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 4255 1734 6
303 KN-07-004-023-004/405 3 ಕಾಶಿನಾಥ ಮಠಪತಿ ನಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 4830 2312 8
304 KN-07-004-023-004/405 3 ಕಾಶಿನಾಥ ಮಠಪತಿ ನಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 8784 1734 6
305 KN-07-004-023-004/405 3 ಕಾಶಿನಾಥ ಮಠಪತಿ ನಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 12081 2312 8
306 KN-07-004-023-004/405 4 ನೀಲಮ್ಮ ನಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ನಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 4255 1734 6
307 KN-07-004-023-004/405 4 ನೀಲಮ್ಮ ನಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ನಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 4830 2312 8
308 KN-07-004-023-004/405 4 ನೀಲಮ್ಮ ನಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ನಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 8784 1734 6
309 KN-07-004-023-004/41 2 ಆದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಅಮರೇಶ ಅಂಗಡಿ 213 1734 6
310 KN-07-004-023-004/41 2 ಆದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಅಮರೇಶ ಅಂಗಡಿ 460 1734 6
311 KN-07-004-023-004/41 2 ಆದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಅಮರೇಶ ಅಂಗಡಿ 1528 1734 6
312 KN-07-004-023-004/41 2 ಆದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಅಮರೇಶ ಅಂಗಡಿ 2704 2023 7
313 KN-07-004-023-004/41 2 ಆದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಅಮರೇಶ ಅಂಗಡಿ 3055 2312 8
314 KN-07-004-023-004/41 3 ಸಂಗಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಅಮರೇಶ ಅಂಗಡಿ 213 1734 6
315 KN-07-004-023-004/41 3 ಸಂಗಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಅಮರೇಶ ಅಂಗಡಿ 460 1734 6
316 KN-07-004-023-004/41 4 ಶರಣಬಸು ಅಂಗಡಿ ಅಮರೇಶ ಅಂಗಡಿ 213 1734 6
317 KN-07-004-023-004/41 4 ಶರಣಬಸು ಅಂಗಡಿ ಅಮರೇಶ ಅಂಗಡಿ 460 1734 6
318 KN-07-004-023-004/41 4 ಶರಣಬಸು ಅಂಗಡಿ ಅಮರೇಶ ಅಂಗಡಿ 1528 1734 6
319 KN-07-004-023-004/41 4 ಶರಣಬಸು ಅಂಗಡಿ ಅಮರೇಶ ಅಂಗಡಿ 2704 2023 7
320 KN-07-004-023-004/41 4 ಶರಣಬಸು ಅಂಗಡಿ ಅಮರೇಶ ಅಂಗಡಿ 3055 2312 8
321 KN-07-004-023-004/413 1 ಬಸಣ್ಣ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಬಸಣ್ಣ ನಾಯ್ಕೋಡಿ 464 1734 6
322 KN-07-004-023-004/413 1 ಬಸಣ್ಣ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಬಸಣ್ಣ ನಾಯ್ಕೋಡಿ 1524 1734 6
323 KN-07-004-023-004/413 3 ಕಾಶಿನಾಥ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಬಸಣ್ಣ ನಾಯ್ಕೋಡಿ 464 1734 6
324 KN-07-004-023-004/413 3 ಕಾಶಿನಾಥ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಬಸಣ್ಣ ನಾಯ್ಕೋಡಿ 1196 1734 6
325 KN-07-004-023-004/413 3 ಕಾಶಿನಾಥ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಬಸಣ್ಣ ನಾಯ್ಕೋಡಿ 1524 1734 6
326 KN-07-004-023-004/413 3 ಕಾಶಿನಾಥ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಬಸಣ್ಣ ನಾಯ್ಕೋಡಿ 8588 1734 6
327 KN-07-004-023-004/413 4 ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಬಸಣ್ಣ ನಾಯ್ಕೋಡಿ 464 1734 6
328 KN-07-004-023-004/413 4 ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಬಸಣ್ಣ ನಾಯ್ಕೋಡಿ 1196 1734 6
329 KN-07-004-023-004/413 4 ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಬಸಣ್ಣ ನಾಯ್ಕೋಡಿ 1524 1734 6
330 KN-07-004-023-004/413 4 ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಬಸಣ್ಣ ನಾಯ್ಕೋಡಿ 8588 1734 6
331 KN-07-004-023-004/414 1 ಶಿವಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ ಶಿವಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 4829 2312 8
332 KN-07-004-023-004/414 1 ಶಿವಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ ಶಿವಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 8586 1734 6
333 KN-07-004-023-004/414 1 ಶಿವಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ ಶಿವಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 9095 1734 6
334 KN-07-004-023-004/414 2 ದಾನಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ ಶಿವಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 3703 1734 6
335 KN-07-004-023-004/414 2 ದಾನಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ ಶಿವಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 4124 1734 6
336 KN-07-004-023-004/414 2 ದಾನಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ ಶಿವಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 8586 1734 6
337 KN-07-004-023-004/414 2 ದಾನಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ ಶಿವಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 9095 1734 6
338 KN-07-004-023-004/414 3 ಅಡಿವೆಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ ಶಿವಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 8586 1734 6
339 KN-07-004-023-004/414 3 ಅಡಿವೆಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ ಶಿವಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 9095 1734 6
340 KN-07-004-023-004/414 3 ಅಡಿವೆಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ ಶಿವಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 11330 1734 6
341 KN-07-004-023-004/414 4 ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಿರೇಮಠ ಶಿವಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 3703 1734 6
342 KN-07-004-023-004/414 4 ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಿರೇಮಠ ಶಿವಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 4124 1734 6
343 KN-07-004-023-004/414 4 ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಿರೇಮಠ ಶಿವಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 4829 2312 8
344 KN-07-004-023-004/414 4 ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಿರೇಮಠ ಶಿವಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 8586 1734 6
345 KN-07-004-023-004/414 4 ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಿರೇಮಠ ಶಿವಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 9095 1734 6
346 KN-07-004-023-004/414 7 ದೇವಕ್ಕೇಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ ಶಿವಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 3703 1734 6
347 KN-07-004-023-004/416 1 ಸೂಗಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ ಸೂಗಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 4835 2312 8
348 KN-07-004-023-004/416 1 ಸೂಗಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ ಸೂಗಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 6106 2312 8
349 KN-07-004-023-004/416 1 ಸೂಗಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ ಸೂಗಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 8784 1734 6
350 KN-07-004-023-004/416 1 ಸೂಗಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ ಸೂಗಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 12081 2312 8
351 KN-07-004-023-004/416 3 ಶೃತಿ ಸೂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸೂಗಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 4835 2312 8
352 KN-07-004-023-004/416 3 ಶೃತಿ ಸೂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸೂಗಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 6106 2312 8
353 KN-07-004-023-004/416 3 ಶೃತಿ ಸೂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸೂಗಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 8784 1734 6
354 KN-07-004-023-004/416 3 ಶೃತಿ ಸೂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸೂಗಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ 12081 2312 8
355 KN-07-004-023-004/420 1 ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 209 1734 6
356 KN-07-004-023-004/420 1 ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 464 1734 6
357 KN-07-004-023-004/420 1 ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 1196 1734 6
358 KN-07-004-023-004/420 1 ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 1524 1734 6
359 KN-07-004-023-004/420 2 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರೇಮಠ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 209 1734 6
360 KN-07-004-023-004/420 2 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರೇಮಠ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 464 1734 6
361 KN-07-004-023-004/420 2 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರೇಮಠ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 1196 1734 6
362 KN-07-004-023-004/420 2 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರೇಮಠ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 1524 1734 6
363 KN-07-004-023-004/420 3 ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 209 1734 6
364 KN-07-004-023-004/420 3 ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 464 1734 6
365 KN-07-004-023-004/420 3 ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 1196 1734 6
366 KN-07-004-023-004/420 3 ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 1524 1734 6
367 KN-07-004-023-004/420 4 ಶಾಂತಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 209 1734 6
368 KN-07-004-023-004/420 4 ಶಾಂತಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 464 1734 6
369 KN-07-004-023-004/420 4 ಶಾಂತಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 1196 1734 6
370 KN-07-004-023-004/420 4 ಶಾಂತಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 1524 1734 6
371 KN-07-004-023-004/427 1 ಚಂದ್ರಬಾಗಮ್ಮ ಕಾಸಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ ಚಂದ್ರಬಾಗಮ್ಮ ಕಾಸಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ 4087 1734 6
372 KN-07-004-023-004/43 1 ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ 229 1734 6
373 KN-07-004-023-004/43 1 ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ 3049 2312 8
374 KN-07-004-023-004/43 1 ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ 4255 1734 6
375 KN-07-004-023-004/43 1 ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ 4830 2312 8
376 KN-07-004-023-004/43 2 ಚನ್ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳಿ ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ 230 1734 6
377 KN-07-004-023-004/43 2 ಚನ್ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳಿ ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ 3049 2312 8
378 KN-07-004-023-004/43 2 ಚನ್ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳಿ ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ 4255 1734 6
379 KN-07-004-023-004/43 2 ಚನ್ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳಿ ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ 4830 2312 8
380 KN-07-004-023-004/431 1 ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅಂದಾನಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅಂದಾನಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ 3049 2312 8
381 KN-07-004-023-004/431 1 ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅಂದಾನಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅಂದಾನಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ 4255 1734 6
382 KN-07-004-023-004/431 1 ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅಂದಾನಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅಂದಾನಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ 4830 2312 8
383 KN-07-004-023-004/431 1 ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅಂದಾನಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅಂದಾನಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ 6106 2312 8
384 KN-07-004-023-004/431 1 ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅಂದಾನಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅಂದಾನಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ 8588 1734 6
385 KN-07-004-023-004/431 1 ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅಂದಾನಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅಂದಾನಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ 8784 1734 6
386 KN-07-004-023-004/431 2 ಶ್ವೇತಾ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅಂದಾನಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ 3049 2312 8
387 KN-07-004-023-004/431 2 ಶ್ವೇತಾ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅಂದಾನಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ 4255 1734 6
388 KN-07-004-023-004/431 2 ಶ್ವೇತಾ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅಂದಾನಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ 4830 2312 8
389 KN-07-004-023-004/431 2 ಶ್ವೇತಾ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅಂದಾನಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ 6106 2312 8
390 KN-07-004-023-004/431 2 ಶ್ವೇತಾ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅಂದಾನಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ 8588 1734 6
391 KN-07-004-023-004/431 2 ಶ್ವೇತಾ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅಂದಾನಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ 8784 1734 6
392 KN-07-004-023-004/431 3 ಶಾಂತಮ್ಮ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅಂದಾನಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮಠ 8588 1734 6
393 KN-07-004-023-004/432 1 ಬಸಪ್ಪ ಹಣಮಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಬಸಪ್ಪ ಹಣಮಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ 202 1734 6
394 KN-07-004-023-004/432 1 ಬಸಪ್ಪ ಹಣಮಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಬಸಪ್ಪ ಹಣಮಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ 10675 1734 6
395 KN-07-004-023-004/432 2 ಚಂದ್ರವ್ವ ಬಸಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಬಸಪ್ಪ ಹಣಮಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ 202 1734 6
396 KN-07-004-023-004/432 3 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬಸಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಬಸಪ್ಪ ಹಣಮಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ 202 1734 6
397 KN-07-004-023-004/432 4 ದೇವಿಂದ್ರ ಬಸಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಬಸಪ್ಪ ಹಣಮಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ 202 1734 6
398 KN-07-004-023-004/432 5 ಶೋಭಾ ದೇವಿಂದ್ರ ನಡುವಿನಮನಿ ಬಸಪ್ಪ ಹಣಮಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ 202 1734 6
399 KN-07-004-023-004/433 2 ಪೂಜಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಡಗಡ್ಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸೋಮನಗೌಡ ನಡಗಡ್ಡಿ 8587 1734 6
400 KN-07-004-023-004/433 2 ಪೂಜಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಡಗಡ್ಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸೋಮನಗೌಡ ನಡಗಡ್ಡಿ 9507 1734 6
401 KN-07-004-023-004/433 3 ಗಂಗಮ್ಮ ಸೋಮನಗೌಡ ನಡಗಢ್ಢಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸೋಮನಗೌಡ ನಡಗಡ್ಡಿ 8587 1734 6
402 KN-07-004-023-004/437 1 ಸಂಗನಗೌಡ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸಂಗನಗೌಡ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 4835 1445 5
403 KN-07-004-023-004/437 1 ಸಂಗನಗೌಡ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸಂಗನಗೌಡ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 6106 2312 8
404 KN-07-004-023-004/437 1 ಸಂಗನಗೌಡ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸಂಗನಗೌಡ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 9503 1734 6
405 KN-07-004-023-004/440 1 ಮೌನೇಶ ಗುರಣ್ಣ ಢಮನಾಳ ಮೌನೇಶ ಗುರಣ್ಣ ಢಮನಾಳ 229 1734 6
406 KN-07-004-023-004/440 1 ಮೌನೇಶ ಗುರಣ್ಣ ಢಮನಾಳ ಮೌನೇಶ ಗುರಣ್ಣ ಢಮನಾಳ 3048 2312 8
407 KN-07-004-023-004/440 1 ಮೌನೇಶ ಗುರಣ್ಣ ಢಮನಾಳ ಮೌನೇಶ ಗುರಣ್ಣ ಢಮನಾಳ 4255 1734 6
408 KN-07-004-023-004/440 1 ಮೌನೇಶ ಗುರಣ್ಣ ಢಮನಾಳ ಮೌನೇಶ ಗುರಣ್ಣ ಢಮನಾಳ 4830 2312 8
409 KN-07-004-023-004/440 1 ಮೌನೇಶ ಗುರಣ್ಣ ಢಮನಾಳ ಮೌನೇಶ ಗುರಣ್ಣ ಢಮನಾಳ 6106 2312 8
410 KN-07-004-023-004/440 2 ಮಹಾದೇವಿ ಮೌನೇಶ ಢಮನಾಳ ಮೌನೇಶ ಗುರಣ್ಣ ಢಮನಾಳ 229 1734 6
411 KN-07-004-023-004/440 2 ಮಹಾದೇವಿ ಮೌನೇಶ ಢಮನಾಳ ಮೌನೇಶ ಗುರಣ್ಣ ಢಮನಾಳ 3048 2312 8
412 KN-07-004-023-004/440 2 ಮಹಾದೇವಿ ಮೌನೇಶ ಢಮನಾಳ ಮೌನೇಶ ಗುರಣ್ಣ ಢಮನಾಳ 4255 1734 6
413 KN-07-004-023-004/440 2 ಮಹಾದೇವಿ ಮೌನೇಶ ಢಮನಾಳ ಮೌನೇಶ ಗುರಣ್ಣ ಢಮನಾಳ 4830 2312 8
414 KN-07-004-023-004/440 2 ಮಹಾದೇವಿ ಮೌನೇಶ ಢಮನಾಳ ಮೌನೇಶ ಗುರಣ್ಣ ಢಮನಾಳ 6106 2312 8
415 KN-07-004-023-004/469 4 ರವೀಂದ್ರ ತೋಟದ ಶರಣಪ್ಪ ಕಾ ತೋಟದ 229 1734 6
416 KN-07-004-023-004/469 4 ರವೀಂದ್ರ ತೋಟದ ಶರಣಪ್ಪ ಕಾ ತೋಟದ 3048 2312 8
417 KN-07-004-023-004/469 4 ರವೀಂದ್ರ ತೋಟದ ಶರಣಪ್ಪ ಕಾ ತೋಟದ 4255 1734 6
418 KN-07-004-023-004/469 4 ರವೀಂದ್ರ ತೋಟದ ಶರಣಪ್ಪ ಕಾ ತೋಟದ 4846 2312 8
419 KN-07-004-023-004/469 4 ರವೀಂದ್ರ ತೋಟದ ಶರಣಪ್ಪ ಕಾ ತೋಟದ 6106 2312 8
420 KN-07-004-023-004/469 4 ರವೀಂದ್ರ ತೋಟದ ಶರಣಪ್ಪ ಕಾ ತೋಟದ 7025 2312 8
421 KN-07-004-023-004/469 4 ರವೀಂದ್ರ ತೋಟದ ಶರಣಪ್ಪ ಕಾ ತೋಟದ 9503 1734 6
422 KN-07-004-023-004/469 4 ರವೀಂದ್ರ ತೋಟದ ಶರಣಪ್ಪ ಕಾ ತೋಟದ 12486 2312 8
423 KN-07-004-023-004/469 7 ಸುಸ್ಮಿತಾ ತೋಟದ ಶರಣಪ್ಪ ಕಾ ತೋಟದ 7025 2312 8
424 KN-07-004-023-004/469 7 ಸುಸ್ಮಿತಾ ತೋಟದ ಶರಣಪ್ಪ ಕಾ ತೋಟದ 12486 2312 8
425 KN-07-004-023-004/470 1 ಬಸವರಾಜ ಚೀ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಬಸವರಾಜ ಚೀ ನಾಯ್ಕೋಡಿ 229 1734 6
426 KN-07-004-023-004/470 1 ಬಸವರಾಜ ಚೀ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಬಸವರಾಜ ಚೀ ನಾಯ್ಕೋಡಿ 3048 2312 8
427 KN-07-004-023-004/470 1 ಬಸವರಾಜ ಚೀ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಬಸವರಾಜ ಚೀ ನಾಯ್ಕೋಡಿ 4255 1734 6
428 KN-07-004-023-004/470 1 ಬಸವರಾಜ ಚೀ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಬಸವರಾಜ ಚೀ ನಾಯ್ಕೋಡಿ 4846 2312 8
429 KN-07-004-023-004/470 1 ಬಸವರಾಜ ಚೀ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಬಸವರಾಜ ಚೀ ನಾಯ್ಕೋಡಿ 6106 2312 8
430 KN-07-004-023-004/470 3 ಭಾಗ್ಯಾಶ್ರೀ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಬಸವರಾಜ ಚೀ ನಾಯ್ಕೋಡಿ 229 1734 6
431 KN-07-004-023-004/470 3 ಭಾಗ್ಯಾಶ್ರೀ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಬಸವರಾಜ ಚೀ ನಾಯ್ಕೋಡಿ 3048 2312 8
432 KN-07-004-023-004/470 3 ಭಾಗ್ಯಾಶ್ರೀ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಬಸವರಾಜ ಚೀ ನಾಯ್ಕೋಡಿ 4255 1734 6
433 KN-07-004-023-004/470 3 ಭಾಗ್ಯಾಶ್ರೀ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಬಸವರಾಜ ಚೀ ನಾಯ್ಕೋಡಿ 4846 2312 8
434 KN-07-004-023-004/470 3 ಭಾಗ್ಯಾಶ್ರೀ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಬಸವರಾಜ ಚೀ ನಾಯ್ಕೋಡಿ 6106 2312 8
435 KN-07-004-023-004/471 1 ಅಶೋಕ ರಾ ತೋಟದ ಅಶೋಕ ರಾ ತೋಟದ 12486 2312 8
436 KN-07-004-023-004/471 2 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ತೋಟದ ಅಶೋಕ ರಾ ತೋಟದ 12486 2312 8
437 KN-07-004-023-004/476 1 ಲಾಲಬಿ ಕಾಲೇಸಾಬ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಲಾಲಬಿ ಕಾಲೇಸಾಬ ಲಕ್ಕುಂಡಿ 4082 1734 6
438 KN-07-004-023-004/486 1 ಕಾಳಿಂಗಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಕೊಣ್ಣುರ ಕಾಳಿಂಗಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಕೊಣ್ಣುರ 12486 2312 8
439 KN-07-004-023-004/487 1 ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 3048 2312 8
440 KN-07-004-023-004/487 1 ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 4255 1734 6
441 KN-07-004-023-004/487 1 ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 4846 2312 8
442 KN-07-004-023-004/487 1 ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 6106 2312 8
443 KN-07-004-023-004/487 1 ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 8784 1734 6
444 KN-07-004-023-004/487 2 ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 3048 2312 8
445 KN-07-004-023-004/487 2 ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 3826 1734 6
446 KN-07-004-023-004/487 2 ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 4255 1734 6
447 KN-07-004-023-004/487 2 ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 4846 2312 8
448 KN-07-004-023-004/487 2 ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 6106 2312 8
449 KN-07-004-023-004/489 1 ಶಿವಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 209 1734 6
450 KN-07-004-023-004/489 1 ಶಿವಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 464 1734 6
451 KN-07-004-023-004/489 1 ಶಿವಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 1196 1734 6
452 KN-07-004-023-004/489 1 ಶಿವಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 1524 1734 6
453 KN-07-004-023-004/489 3 ನಿಂಗಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 209 1734 6
454 KN-07-004-023-004/489 3 ನಿಂಗಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 464 1734 6
455 KN-07-004-023-004/489 3 ನಿಂಗಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 1196 1734 6
456 KN-07-004-023-004/489 3 ನಿಂಗಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 1524 1734 6
457 KN-07-004-023-004/489 4 ದೇವಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 209 1734 6
458 KN-07-004-023-004/489 4 ದೇವಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 464 1734 6
459 KN-07-004-023-004/489 4 ದೇವಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 1196 1734 6
460 KN-07-004-023-004/489 4 ದೇವಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 1524 1734 6
461 KN-07-004-023-004/489 5 ಶರಣಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 209 1734 6
462 KN-07-004-023-004/489 5 ಶರಣಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 464 1734 6
463 KN-07-004-023-004/489 5 ಶರಣಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 1196 1734 6
464 KN-07-004-023-004/489 5 ಶರಣಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 1524 1734 6
465 KN-07-004-023-004/490 1 ಭೀಮನಗೌಡ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಭೀಮನಗೌಡ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 3046 2312 8
466 KN-07-004-023-004/490 1 ಭೀಮನಗೌಡ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಭೀಮನಗೌಡ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 4836 2312 8
467 KN-07-004-023-004/490 1 ಭೀಮನಗೌಡ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಭೀಮನಗೌಡ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 6151 2312 8
468 KN-07-004-023-004/490 2 ಶೈಲಾ ಭೀಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಭೀಮನಗೌಡ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 3046 2312 8
469 KN-07-004-023-004/490 2 ಶೈಲಾ ಭೀಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಭೀಮನಗೌಡ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 3703 1734 6
470 KN-07-004-023-004/491 2 ಪ್ರವೀಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಪತ್ತಾರ ಸವಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಪತ್ತಾರ 2701 1734 6
471 KN-07-004-023-004/491 2 ಪ್ರವೀಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಪತ್ತಾರ ಸವಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಪತ್ತಾರ 4082 1734 6
472 KN-07-004-023-004/491 2 ಪ್ರವೀಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಪತ್ತಾರ ಸವಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಪತ್ತಾರ 10677 1734 6
473 KN-07-004-023-004/491 3 ಅಕ್ಷಯಕುಮಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಪತ್ತಾರ ಸವಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಪತ್ತಾರ 2704 2023 7
474 KN-07-004-023-004/491 3 ಅಕ್ಷಯಕುಮಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಪತ್ತಾರ ಸವಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಪತ್ತಾರ 4082 1734 6
475 KN-07-004-023-004/492 1 ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ 587 1734 6
476 KN-07-004-023-004/492 1 ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ 4080 1734 6
477 KN-07-004-023-004/492 1 ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ 8587 1734 6
478 KN-07-004-023-004/492 3 ಉಮಾ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ 587 1734 6
479 KN-07-004-023-004/492 3 ಉಮಾ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ 4080 1734 6
480 KN-07-004-023-004/492 3 ಉಮಾ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ 8587 1734 6
481 KN-07-004-023-004/492 4 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ 587 1734 6
482 KN-07-004-023-004/492 4 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ 4080 1734 6
483 KN-07-004-023-004/492 4 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ 8587 1734 6
484 KN-07-004-023-004/495 1 ಯಂಕನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ ಯಂಕನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ 587 1734 6
485 KN-07-004-023-004/495 1 ಯಂಕನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ ಯಂಕನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ 4080 1734 6
486 KN-07-004-023-004/495 1 ಯಂಕನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ ಯಂಕನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ 8587 1734 6
487 KN-07-004-023-004/495 1 ಯಂಕನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ ಯಂಕನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ 9507 1734 6
488 KN-07-004-023-004/495 2 ಬಸಲಿಂಗಮ್ಮ ಯಂಕನಗೌಡ ಮಂಗ್ಯಾಳ ಯಂಕನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ 587 1734 6
489 KN-07-004-023-004/495 2 ಬಸಲಿಂಗಮ್ಮ ಯಂಕನಗೌಡ ಮಂಗ್ಯಾಳ ಯಂಕನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ 4080 1734 6
490 KN-07-004-023-004/495 2 ಬಸಲಿಂಗಮ್ಮ ಯಂಕನಗೌಡ ಮಂಗ್ಯಾಳ ಯಂಕನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ 8587 1734 6
491 KN-07-004-023-004/495 2 ಬಸಲಿಂಗಮ್ಮ ಯಂಕನಗೌಡ ಮಂಗ್ಯಾಳ ಯಂಕನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ 9507 1734 6
492 KN-07-004-023-004/495 3 ರಾಜುಗೌಡ ಯಂಕನಗೌಡ ಮಂಗ್ಯಾಳ ಯಂಕನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ 587 1734 6
493 KN-07-004-023-004/495 3 ರಾಜುಗೌಡ ಯಂಕನಗೌಡ ಮಂಗ್ಯಾಳ ಯಂಕನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ 4080 1734 6
494 KN-07-004-023-004/495 3 ರಾಜುಗೌಡ ಯಂಕನಗೌಡ ಮಂಗ್ಯಾಳ ಯಂಕನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ 8587 1734 6
495 KN-07-004-023-004/495 4 ರಾಮನಗೌಡ ಯಂಕನಗೌಡ ಮಂಗ್ಯಾಳ ಯಂಕನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ 587 1734 6
496 KN-07-004-023-004/495 4 ರಾಮನಗೌಡ ಯಂಕನಗೌಡ ಮಂಗ್ಯಾಳ ಯಂಕನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಮಂಗ್ಯಾಳ 8587 1734 6
497 KN-07-004-023-004/496 1 ಸಂಗಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 209 1734 6
498 KN-07-004-023-004/496 1 ಸಂಗಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 464 1734 6
499 KN-07-004-023-004/496 1 ಸಂಗಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 1196 1734 6
500 KN-07-004-023-004/496 1 ಸಂಗಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 1524 1734 6
501 KN-07-004-023-004/496 2 ಸಂಗಮ್ಮ ಸಂಗಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 209 1734 6
502 KN-07-004-023-004/496 2 ಸಂಗಮ್ಮ ಸಂಗಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 464 1734 6
503 KN-07-004-023-004/496 2 ಸಂಗಮ್ಮ ಸಂಗಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 1196 1734 6
504 KN-07-004-023-004/496 2 ಸಂಗಮ್ಮ ಸಂಗಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 1524 1734 6
505 KN-07-004-023-004/496 3 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸಂಗಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 209 1734 6
506 KN-07-004-023-004/496 3 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸಂಗಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 464 1734 6
507 KN-07-004-023-004/496 3 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸಂಗಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 1196 1734 6
508 KN-07-004-023-004/496 3 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸಂಗಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 1524 1734 6
509 KN-07-004-023-004/496 4 ಬಸವರಾಜ ಸಂಗಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 209 1734 6
510 KN-07-004-023-004/496 4 ಬಸವರಾಜ ಸಂಗಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 464 1734 6
511 KN-07-004-023-004/496 4 ಬಸವರಾಜ ಸಂಗಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 1196 1734 6
512 KN-07-004-023-004/496 4 ಬಸವರಾಜ ಸಂಗಣ್ಣ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ರುದ್ರಗೌಡ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 1524 1734 6
513 KN-07-004-023-004/5 2 ಶೋಭಾ ಪತ್ತಾರ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಪತ್ತಾರ 460 1734 6
514 KN-07-004-023-004/5 6 ಸುನಂದ ರ ಪತ್ತಾರ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಪತ್ತಾರ 213 1734 6
515 KN-07-004-023-004/5 6 ಸುನಂದ ರ ಪತ್ತಾರ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಪತ್ತಾರ 12487 2312 8
516 KN-07-004-023-004/50 1 ರಾಜೇಸಾಬ ತಂಗಡಗಿ ರಾಜೇಸಾಬ ತಂಗಡಗಿ 3048 2312 8
517 KN-07-004-023-004/50 1 ರಾಜೇಸಾಬ ತಂಗಡಗಿ ರಾಜೇಸಾಬ ತಂಗಡಗಿ 4846 2312 8
518 KN-07-004-023-004/50 1 ರಾಜೇಸಾಬ ತಂಗಡಗಿ ರಾಜೇಸಾಬ ತಂಗಡಗಿ 12487 2312 8
519 KN-07-004-023-004/50 2 ಅನಿಸಾ ತಂಗಡಗಿ ರಾಜೇಸಾಬ ತಂಗಡಗಿ 4255 1734 6
520 KN-07-004-023-004/50 2 ಅನಿಸಾ ತಂಗಡಗಿ ರಾಜೇಸಾಬ ತಂಗಡಗಿ 4846 2312 8
521 KN-07-004-023-004/50 3 ಲಾಲು ತಂಗಡಗಿ ರಾಜೇಸಾಬ ತಂಗಡಗಿ 1528 1734 6
522 KN-07-004-023-004/50 3 ಲಾಲು ತಂಗಡಗಿ ರಾಜೇಸಾಬ ತಂಗಡಗಿ 3048 2312 8
523 KN-07-004-023-004/50 3 ಲಾಲು ತಂಗಡಗಿ ರಾಜೇಸಾಬ ತಂಗಡಗಿ 4255 1734 6
524 KN-07-004-023-004/50 3 ಲಾಲು ತಂಗಡಗಿ ರಾಜೇಸಾಬ ತಂಗಡಗಿ 4846 2312 8
525 KN-07-004-023-004/50 4 ರೇಶ್ಮಾ ತಂಗಡಗಿ ರಾಜೇಸಾಬ ತಂಗಡಗಿ 1528 1734 6
526 KN-07-004-023-004/50 4 ರೇಶ್ಮಾ ತಂಗಡಗಿ ರಾಜೇಸಾಬ ತಂಗಡಗಿ 4255 1734 6
527 KN-07-004-023-004/50 4 ರೇಶ್ಮಾ ತಂಗಡಗಿ ರಾಜೇಸಾಬ ತಂಗಡಗಿ 4846 2312 8
528 KN-07-004-023-004/502 1 ನಾಗಮ್ಮ ಚನ್ನಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ ನಾಗಮ್ಮ ಚನ್ನಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ 4087 1734 6
529 KN-07-004-023-004/504 1 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಲಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಲಗಪ್ಪ ಮಾದರ 3048 2312 8
530 KN-07-004-023-004/504 1 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಲಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಲಗಪ್ಪ ಮಾದರ 4087 1734 6
531 KN-07-004-023-004/504 1 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಲಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಲಗಪ್ಪ ಮಾದರ 4846 2312 8
532 KN-07-004-023-004/504 1 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಲಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಲಗಪ್ಪ ಮಾದರ 6152 2312 8
533 KN-07-004-023-004/504 1 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಲಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಲಗಪ್ಪ ಮಾದರ 8786 1734 6
534 KN-07-004-023-004/504 1 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಲಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಲಗಪ್ಪ ಮಾದರ 12487 2312 8
535 KN-07-004-023-004/504 2 ದೇವಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಲಗಪ್ಪ ಮಾದರ 3048 2312 8
536 KN-07-004-023-004/504 2 ದೇವಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಲಗಪ್ಪ ಮಾದರ 3826 1734 6
537 KN-07-004-023-004/504 2 ದೇವಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಲಗಪ್ಪ ಮಾದರ 4087 1445 5
538 KN-07-004-023-004/504 2 ದೇವಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಲಗಪ್ಪ ಮಾದರ 4846 2312 8
539 KN-07-004-023-004/504 2 ದೇವಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಲಗಪ್ಪ ಮಾದರ 6152 2312 8
540 KN-07-004-023-004/504 2 ದೇವಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಲಗಪ್ಪ ಮಾದರ 8786 1734 6
541 KN-07-004-023-004/509 1 ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 3048 2312 8
542 KN-07-004-023-004/509 1 ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 3826 1734 6
543 KN-07-004-023-004/509 1 ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 4256 1734 6
544 KN-07-004-023-004/509 1 ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 4847 2312 8
545 KN-07-004-023-004/509 2 ಮೆಹೆಬೂಬ್ ಖಾದಿರಸಾ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 3048 2312 8
546 KN-07-004-023-004/509 2 ಮೆಹೆಬೂಬ್ ಖಾದಿರಸಾ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 4256 1734 6
547 KN-07-004-023-004/509 2 ಮೆಹೆಬೂಬ್ ಖಾದಿರಸಾ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 4846 2312 8
548 KN-07-004-023-004/509 3 ಲಾಲಬಿ ಮೆಹೆಬೂಬ್ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 3826 1734 6
549 KN-07-004-023-004/509 3 ಲಾಲಬಿ ಮೆಹೆಬೂಬ್ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 4256 1734 6
550 KN-07-004-023-004/509 3 ಲಾಲಬಿ ಮೆಹೆಬೂಬ್ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 4847 2312 8
551 KN-07-004-023-004/512 1 ಬಸವರಾಜ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಬಸವರಾಜ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 213 1734 6
552 KN-07-004-023-004/512 1 ಬಸವರಾಜ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಬಸವರಾಜ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 460 1734 6
553 KN-07-004-023-004/512 1 ಬಸವರಾಜ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಬಸವರಾಜ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 1528 1734 6
554 KN-07-004-023-004/512 2 ಪ್ರಕಾಶ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಬಸವರಾಜ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 213 1734 6
555 KN-07-004-023-004/512 2 ಪ್ರಕಾಶ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಬಸವರಾಜ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 460 1734 6
556 KN-07-004-023-004/512 2 ಪ್ರಕಾಶ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಬಸವರಾಜ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 10680 1156 4
557 KN-07-004-023-004/512 2 ಪ್ರಕಾಶ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಬಸವರಾಜ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 11271 1734 6
558 KN-07-004-023-004/512 3 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಬಸವರಾಜ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 213 1734 6
559 KN-07-004-023-004/512 3 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಬಸವರಾಜ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 460 1734 6
560 KN-07-004-023-004/512 3 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಬಸವರಾಜ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 1528 1734 6
561 KN-07-004-023-004/512 3 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಬಸವರಾಜ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 11271 1734 6
562 KN-07-004-023-004/514 1 ದಾವಲಸಾಬ ಕಾಲೇಸಾ ದೊಡಮನಿ ದಾವಲಸಾಬ ಕಾಲೇಸಾ ದೊಡಮನಿ 211 1734 6
563 KN-07-004-023-004/514 1 ದಾವಲಸಾಬ ಕಾಲೇಸಾ ದೊಡಮನಿ ದಾವಲಸಾಬ ಕಾಲೇಸಾ ದೊಡಮನಿ 459 1734 6
564 KN-07-004-023-004/514 1 ದಾವಲಸಾಬ ಕಾಲೇಸಾ ದೊಡಮನಿ ದಾವಲಸಾಬ ಕಾಲೇಸಾ ದೊಡಮನಿ 9096 1734 6
565 KN-07-004-023-004/514 2 ಹುಸೇನಬಿ ದಾವಲಸಾಬ ದೊಡಮನಿ ದಾವಲಸಾಬ ಕಾಲೇಸಾ ದೊಡಮನಿ 211 1734 6
566 KN-07-004-023-004/514 2 ಹುಸೇನಬಿ ದಾವಲಸಾಬ ದೊಡಮನಿ ದಾವಲಸಾಬ ಕಾಲೇಸಾ ದೊಡಮನಿ 459 1734 6
567 KN-07-004-023-004/514 2 ಹುಸೇನಬಿ ದಾವಲಸಾಬ ದೊಡಮನಿ ದಾವಲಸಾಬ ಕಾಲೇಸಾ ದೊಡಮನಿ 9096 1734 6
568 KN-07-004-023-004/52 1 ಬಸಮ್ಮ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ ಬಸಮ್ಮ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ 3046 2312 8
569 KN-07-004-023-004/52 1 ಬಸಮ್ಮ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ ಬಸಮ್ಮ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ 3826 1734 6
570 KN-07-004-023-004/52 1 ಬಸಮ್ಮ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ ಬಸಮ್ಮ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ 4256 1734 6
571 KN-07-004-023-004/52 1 ಬಸಮ್ಮ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ ಬಸಮ್ಮ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ 4836 2312 8
572 KN-07-004-023-004/52 1 ಬಸಮ್ಮ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ ಬಸಮ್ಮ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ 6110 2312 8
573 KN-07-004-023-004/52 2 ಪಂಚಯ್ಯ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ ಬಸಮ್ಮ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ 3046 2312 8
574 KN-07-004-023-004/52 2 ಪಂಚಯ್ಯ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ ಬಸಮ್ಮ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ 4256 1734 6
575 KN-07-004-023-004/52 2 ಪಂಚಯ್ಯ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ ಬಸಮ್ಮ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ 4836 2312 8
576 KN-07-004-023-004/52 2 ಪಂಚಯ್ಯ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ ಬಸಮ್ಮ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ 6110 2312 8
577 KN-07-004-023-004/52 2 ಪಂಚಯ್ಯ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ ಬಸಮ್ಮ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ 12081 2312 8
578 KN-07-004-023-004/520 1 ಇಮಾಮಸಾಬ ಕಾಲೇಸಾಬ ದೊಡಮನಿ ಇಮಾಮಸಾಬ ಕಾಲೇಸಾಬ ದೊಡಮನಿ 8586 1734 6
579 KN-07-004-023-004/520 1 ಇಮಾಮಸಾಬ ಕಾಲೇಸಾಬ ದೊಡಮನಿ ಇಮಾಮಸಾಬ ಕಾಲೇಸಾಬ ದೊಡಮನಿ 9096 1734 6
580 KN-07-004-023-004/520 1 ಇಮಾಮಸಾಬ ಕಾಲೇಸಾಬ ದೊಡಮನಿ ಇಮಾಮಸಾಬ ಕಾಲೇಸಾಬ ದೊಡಮನಿ 11330 1734 6
581 KN-07-004-023-004/520 2 ಕಾಶಿಂಬಿ ಇಮಾಮಸಾಬ ದೊಡಮನಿ ಇಮಾಮಸಾಬ ಕಾಲೇಸಾಬ ದೊಡಮನಿ 8586 1734 6
582 KN-07-004-023-004/520 2 ಕಾಶಿಂಬಿ ಇಮಾಮಸಾಬ ದೊಡಮನಿ ಇಮಾಮಸಾಬ ಕಾಲೇಸಾಬ ದೊಡಮನಿ 9096 1734 6
583 KN-07-004-023-004/520 2 ಕಾಶಿಂಬಿ ಇಮಾಮಸಾಬ ದೊಡಮನಿ ಇಮಾಮಸಾಬ ಕಾಲೇಸಾಬ ದೊಡಮನಿ 11330 1734 6
584 KN-07-004-023-004/523 1 ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ 464 1734 6
585 KN-07-004-023-004/523 1 ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ 1196 1734 6
586 KN-07-004-023-004/523 1 ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ 1524 1734 6
587 KN-07-004-023-004/523 1 ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ 8588 1734 6
588 KN-07-004-023-004/523 2 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ 464 1734 6
589 KN-07-004-023-004/523 2 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ 1196 1734 6
590 KN-07-004-023-004/523 2 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ 1524 1734 6
591 KN-07-004-023-004/523 2 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ 8588 1734 6
592 KN-07-004-023-004/523 3 ಗೀರಿಶ ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ 464 1734 6
593 KN-07-004-023-004/523 3 ಗೀರಿಶ ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ 1196 1734 6
594 KN-07-004-023-004/523 3 ಗೀರಿಶ ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ 1524 1734 6
595 KN-07-004-023-004/523 3 ಗೀರಿಶ ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ 8588 1734 6
596 KN-07-004-023-004/523 4 ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ 8588 1734 6
597 KN-07-004-023-004/525 1 ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 229 1734 6
598 KN-07-004-023-004/525 1 ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 3047 2312 8
599 KN-07-004-023-004/525 1 ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 4256 1734 6
600 KN-07-004-023-004/525 1 ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 4847 2312 8
601 KN-07-004-023-004/525 1 ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 6152 2312 8
602 KN-07-004-023-004/525 2 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅ ಸಜ್ಜನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 229 1734 6
603 KN-07-004-023-004/525 2 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅ ಸಜ್ಜನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 3047 2312 8
604 KN-07-004-023-004/525 2 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅ ಸಜ್ಜನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 4256 1734 6
605 KN-07-004-023-004/525 2 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅ ಸಜ್ಜನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 4847 2312 8
606 KN-07-004-023-004/525 2 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅ ಸಜ್ಜನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 6152 2312 8
607 KN-07-004-023-004/526 1 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 3047 2312 8
608 KN-07-004-023-004/526 1 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 4256 1734 6
609 KN-07-004-023-004/526 1 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 4847 2312 8
610 KN-07-004-023-004/526 1 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 6152 2312 8
611 KN-07-004-023-004/526 1 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 8786 1734 6
612 KN-07-004-023-004/526 1 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 9503 1734 6
613 KN-07-004-023-004/526 1 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 12487 2312 8
614 KN-07-004-023-004/527 2 ಸಲೀಮ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 233 1734 6
615 KN-07-004-023-004/527 2 ಸಲೀಮ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 3047 2312 8
616 KN-07-004-023-004/527 2 ಸಲೀಮ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 4256 1734 6
617 KN-07-004-023-004/527 2 ಸಲೀಮ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 4847 2312 8
618 KN-07-004-023-004/527 2 ಸಲೀಮ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 6152 2312 8
619 KN-07-004-023-004/527 5 ಮಮತಾಜ ಸಲಿಂ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 233 1734 6
620 KN-07-004-023-004/527 5 ಮಮತಾಜ ಸಲಿಂ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 3047 2312 8
621 KN-07-004-023-004/527 5 ಮಮತಾಜ ಸಲಿಂ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 4256 1734 6
622 KN-07-004-023-004/527 5 ಮಮತಾಜ ಸಲಿಂ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 4847 2312 8
623 KN-07-004-023-004/527 5 ಮಮತಾಜ ಸಲಿಂ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರತನಬಿ ಖಾದರಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 6152 2312 8
624 KN-07-004-023-004/531 1 ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಮಠ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 3047 2312 8
625 KN-07-004-023-004/531 1 ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಮಠ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 4259 1734 6
626 KN-07-004-023-004/531 1 ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಮಠ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 4847 2312 8
627 KN-07-004-023-004/531 1 ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಮಠ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 6152 2312 8
628 KN-07-004-023-004/531 2 ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಠ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 3047 2312 8
629 KN-07-004-023-004/531 2 ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಠ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 4256 1734 6
630 KN-07-004-023-004/531 2 ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಠ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 4847 2312 8
631 KN-07-004-023-004/531 2 ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಠ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 6152 2312 8
632 KN-07-004-023-004/531 3 ಈರಮ್ಮ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಠ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 3047 2312 8
633 KN-07-004-023-004/531 3 ಈರಮ್ಮ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಠ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 3826 1734 6
634 KN-07-004-023-004/531 3 ಈರಮ್ಮ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಠ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 4256 1734 6
635 KN-07-004-023-004/531 3 ಈರಮ್ಮ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಠ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 4847 2312 8
636 KN-07-004-023-004/531 3 ಈರಮ್ಮ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಠ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 6152 2312 8
637 KN-07-004-023-004/532 1 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ 202 1734 6
638 KN-07-004-023-004/532 1 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ 2701 1734 6
639 KN-07-004-023-004/532 1 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ 3055 2312 8
640 KN-07-004-023-004/532 1 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ 10675 1734 6
641 KN-07-004-023-004/532 2 ರೇಣುಕಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಂಗಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ 202 1734 6
642 KN-07-004-023-004/532 2 ರೇಣುಕಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಂಗಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ 2701 1734 6
643 KN-07-004-023-004/532 2 ರೇಣುಕಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಂಗಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ 3055 2312 8
644 KN-07-004-023-004/533 1 ಭೀಮನಗೌಡ ಮೇಲಪ್ಪಗೌಡ ಸಾಸನೂರ ಭೀಮನಗೌಡ ಮೇಲಪ್ಪಗೌಡ ಸಾಸನೂರ 12487 2312 8
645 KN-07-004-023-004/535 1 ಬಸಣ್ಣ ಭೀಮಶೆಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಬಸಣ್ಣ ಭೀಮಶೆಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ 3050 2312 8
646 KN-07-004-023-004/535 1 ಬಸಣ್ಣ ಭೀಮಶೆಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಬಸಣ್ಣ ಭೀಮಶೆಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ 4259 1734 6
647 KN-07-004-023-004/535 1 ಬಸಣ್ಣ ಭೀಮಶೆಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಬಸಣ್ಣ ಭೀಮಶೆಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ 4847 2312 8
648 KN-07-004-023-004/535 1 ಬಸಣ್ಣ ಭೀಮಶೆಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಬಸಣ್ಣ ಭೀಮಶೆಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ 6152 2312 8
649 KN-07-004-023-004/535 1 ಬಸಣ್ಣ ಭೀಮಶೆಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಬಸಣ್ಣ ಭೀಮಶೆಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ 8786 1734 6
650 KN-07-004-023-004/537 1 ಈರಮ್ಮ ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ ಈರಮ್ಮ ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ 3047 2312 8
651 KN-07-004-023-004/537 1 ಈರಮ್ಮ ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ ಈರಮ್ಮ ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ 3826 1734 6
652 KN-07-004-023-004/537 1 ಈರಮ್ಮ ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ ಈರಮ್ಮ ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ 4259 1734 6
653 KN-07-004-023-004/537 1 ಈರಮ್ಮ ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ ಈರಮ್ಮ ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ 4832 2312 8
654 KN-07-004-023-004/537 1 ಈರಮ್ಮ ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ ಈರಮ್ಮ ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ 6152 2312 8
655 KN-07-004-023-004/537 1 ಈರಮ್ಮ ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ ಈರಮ್ಮ ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ 8786 1734 6
656 KN-07-004-023-004/541 1 ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 233 1734 6
657 KN-07-004-023-004/541 1 ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 3047 2312 8
658 KN-07-004-023-004/541 1 ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 4259 1734 6
659 KN-07-004-023-004/541 1 ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 4847 2312 8
660 KN-07-004-023-004/541 1 ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 6107 2312 8
661 KN-07-004-023-004/541 2 ಶೋಭಾ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 233 1734 6
662 KN-07-004-023-004/541 2 ಶೋಭಾ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 4259 1734 6
663 KN-07-004-023-004/541 2 ಶೋಭಾ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ 6107 2312 8
664 KN-07-004-023-004/542 1 ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಸಂಗಪ್ಪ ಜೀರ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಸಂಗಪ್ಪ ಜೀರ 233 1734 6
665 KN-07-004-023-004/542 1 ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಸಂಗಪ್ಪ ಜೀರ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಸಂಗಪ್ಪ ಜೀರ 3047 2312 8
666 KN-07-004-023-004/542 1 ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಸಂಗಪ್ಪ ಜೀರ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಸಂಗಪ್ಪ ಜೀರ 4259 1734 6
667 KN-07-004-023-004/542 1 ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಸಂಗಪ್ಪ ಜೀರ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಸಂಗಪ್ಪ ಜೀರ 6107 2312 8
668 KN-07-004-023-004/542 2 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಜೀರ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಸಂಗಪ್ಪ ಜೀರ 233 1734 6
669 KN-07-004-023-004/542 2 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಜೀರ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಸಂಗಪ್ಪ ಜೀರ 3047 2312 8
670 KN-07-004-023-004/542 2 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಜೀರ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಸಂಗಪ್ಪ ಜೀರ 4259 1734 6
671 KN-07-004-023-004/542 2 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಜೀರ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಸಂಗಪ್ಪ ಜೀರ 4832 2312 8
672 KN-07-004-023-004/542 2 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಜೀರ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಸಂಗಪ್ಪ ಜೀರ 6107 2312 8
673 KN-07-004-023-004/548 1 ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಅಮರಪ್ಪ ಸಾಸನೂರ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಅಮರಪ್ಪ ಸಾಸನೂರ 10675 1734 6
674 KN-07-004-023-004/549 1 ಶಿವಣ್ಣ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಸಾಸನೂರ ಶಿವಣ್ಣ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಸಾಸನೂರ 10675 1734 6
675 KN-07-004-023-004/550 1 ಶಿವಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಶಿವಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ 231 1734 6
676 KN-07-004-023-004/550 2 ಶಾಂತವ್ವ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಶಿವಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ 231 1734 6
677 KN-07-004-023-004/551 1 ಶಂಕರಗೌಡ ಚಂದಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಂಕರಗೌಡ ಚಂದಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 587 1734 6
678 KN-07-004-023-004/551 1 ಶಂಕರಗೌಡ ಚಂದಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಂಕರಗೌಡ ಚಂದಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 8587 1734 6
679 KN-07-004-023-004/551 2 ನೀಲಾಬಾಯಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಂಕರಗೌಡ ಚಂದಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 587 1734 6
680 KN-07-004-023-004/551 2 ನೀಲಾಬಾಯಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಂಕರಗೌಡ ಚಂದಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 8587 1734 6
681 KN-07-004-023-004/551 3 ಕಿರಣಕುಮಾರ ಶಂಕರಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಂಕರಗೌಡ ಚಂದಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 587 1734 6
682 KN-07-004-023-004/551 3 ಕಿರಣಕುಮಾರ ಶಂಕರಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಂಕರಗೌಡ ಚಂದಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 8587 1734 6
683 KN-07-004-023-004/551 4 ರಾಜಶೇಖರ ಶಂಕರಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಂಕರಗೌಡ ಚಂದಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 587 1734 6
684 KN-07-004-023-004/551 4 ರಾಜಶೇಖರ ಶಂಕರಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಂಕರಗೌಡ ಚಂದಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 8587 1734 6
685 KN-07-004-023-004/552 1 ಲಾಳೆಮಶ್ಯಾಕ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಕರ್ಜಗಿ ಲಾಳೆಮಶ್ಯಾಕ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಕರ್ಜಗಿ 231 1734 6
686 KN-07-004-023-004/552 1 ಲಾಳೆಮಶ್ಯಾಕ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಕರ್ಜಗಿ ಲಾಳೆಮಶ್ಯಾಕ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಕರ್ಜಗಿ 10675 1734 6
687 KN-07-004-023-004/552 2 ರೇಶ್ಮಾ ಲಾಳೆಮಶ್ಯಾಕ ಕರ್ಜಗಿ ಲಾಳೆಮಶ್ಯಾಕ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಕರ್ಜಗಿ 231 1734 6
688 KN-07-004-023-004/554 1 ಶರಣಮ್ಮ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹಡಪದ ಶರಣಮ್ಮ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹಡಪದ 231 1734 6
689 KN-07-004-023-004/554 2 ಬಾಗಪ್ಪ ಹಡಪದ ಶರಣಮ್ಮ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹಡಪದ 231 1734 6
690 KN-07-004-023-004/554 2 ಬಾಗಪ್ಪ ಹಡಪದ ಶರಣಮ್ಮ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹಡಪದ 3050 2312 8
691 KN-07-004-023-004/554 2 ಬಾಗಪ್ಪ ಹಡಪದ ಶರಣಮ್ಮ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹಡಪದ 4836 2312 8
692 KN-07-004-023-004/554 2 ಬಾಗಪ್ಪ ಹಡಪದ ಶರಣಮ್ಮ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹಡಪದ 6107 2312 8
693 KN-07-004-023-004/554 2 ಬಾಗಪ್ಪ ಹಡಪದ ಶರಣಮ್ಮ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹಡಪದ 8786 1734 6
694 KN-07-004-023-004/554 3 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಹಡಪದ ಶರಣಮ್ಮ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹಡಪದ 231 1734 6
695 KN-07-004-023-004/554 3 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಹಡಪದ ಶರಣಮ್ಮ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹಡಪದ 3050 2312 8
696 KN-07-004-023-004/554 3 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಹಡಪದ ಶರಣಮ್ಮ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹಡಪದ 4836 2312 8
697 KN-07-004-023-004/554 3 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಹಡಪದ ಶರಣಮ್ಮ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹಡಪದ 6107 2312 8
698 KN-07-004-023-004/554 3 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಹಡಪದ ಶರಣಮ್ಮ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹಡಪದ 8786 1734 6
699 KN-07-004-023-004/557 1 ದುಂಡಪ್ಪ ಸಂಗನಗೌಡ ಕಂಚಲಕಾಯಿ ದುಂಡಪ್ಪ ಸಂಗನಗೌಡ ಕಂಚಲಕಾಯಿ 3051 2312 8
700 KN-07-004-023-004/557 1 ದುಂಡಪ್ಪ ಸಂಗನಗೌಡ ಕಂಚಲಕಾಯಿ ದುಂಡಪ್ಪ ಸಂಗನಗೌಡ ಕಂಚಲಕಾಯಿ 4832 2312 8
701 KN-07-004-023-004/557 1 ದುಂಡಪ್ಪ ಸಂಗನಗೌಡ ಕಂಚಲಕಾಯಿ ದುಂಡಪ್ಪ ಸಂಗನಗೌಡ ಕಂಚಲಕಾಯಿ 6107 2312 8
702 KN-07-004-023-004/557 1 ದುಂಡಪ್ಪ ಸಂಗನಗೌಡ ಕಂಚಲಕಾಯಿ ದುಂಡಪ್ಪ ಸಂಗನಗೌಡ ಕಂಚಲಕಾಯಿ 8786 1734 6
703 KN-07-004-023-004/557 2 ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಕಂಚಲಕಾಯಿ ದುಂಡಪ್ಪ ಸಂಗನಗೌಡ ಕಂಚಲಕಾಯಿ 3051 2312 8
704 KN-07-004-023-004/557 2 ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಕಂಚಲಕಾಯಿ ದುಂಡಪ್ಪ ಸಂಗನಗೌಡ ಕಂಚಲಕಾಯಿ 3826 1734 6
705 KN-07-004-023-004/557 2 ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಕಂಚಲಕಾಯಿ ದುಂಡಪ್ಪ ಸಂಗನಗೌಡ ಕಂಚಲಕಾಯಿ 4259 1734 6
706 KN-07-004-023-004/557 2 ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಕಂಚಲಕಾಯಿ ದುಂಡಪ್ಪ ಸಂಗನಗೌಡ ಕಂಚಲಕಾಯಿ 4832 2312 8
707 KN-07-004-023-004/557 2 ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಕಂಚಲಕಾಯಿ ದುಂಡಪ್ಪ ಸಂಗನಗೌಡ ಕಂಚಲಕಾಯಿ 6107 2312 8
708 KN-07-004-023-004/557 2 ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಕಂಚಲಕಾಯಿ ದುಂಡಪ್ಪ ಸಂಗನಗೌಡ ಕಂಚಲಕಾಯಿ 8786 1734 6
709 KN-07-004-023-004/558 1 ನಿಂಗನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಕಂಚಲಕಾಯಿ ನಿಂಗನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಕಂಚಲಕಾಯಿ 233 1734 6
710 KN-07-004-023-004/558 1 ನಿಂಗನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಕಂಚಲಕಾಯಿ ನಿಂಗನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಕಂಚಲಕಾಯಿ 3051 2312 8
711 KN-07-004-023-004/558 1 ನಿಂಗನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಕಂಚಲಕಾಯಿ ನಿಂಗನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಕಂಚಲಕಾಯಿ 4259 1734 6
712 KN-07-004-023-004/558 1 ನಿಂಗನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಕಂಚಲಕಾಯಿ ನಿಂಗನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಕಂಚಲಕಾಯಿ 4832 2312 8
713 KN-07-004-023-004/558 1 ನಿಂಗನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಕಂಚಲಕಾಯಿ ನಿಂಗನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಕಂಚಲಕಾಯಿ 6107 2312 8
714 KN-07-004-023-004/558 2 ನಾಗಮ್ಮ ನಿಂಗನಗೌಡ ಕಂಚಲಕಾಯಿ ನಿಂಗನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಕಂಚಲಕಾಯಿ 3051 2312 8
715 KN-07-004-023-004/558 2 ನಾಗಮ್ಮ ನಿಂಗನಗೌಡ ಕಂಚಲಕಾಯಿ ನಿಂಗನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಕಂಚಲಕಾಯಿ 4259 1734 6
716 KN-07-004-023-004/558 2 ನಾಗಮ್ಮ ನಿಂಗನಗೌಡ ಕಂಚಲಕಾಯಿ ನಿಂಗನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಕಂಚಲಕಾಯಿ 4832 2312 8
717 KN-07-004-023-004/558 2 ನಾಗಮ್ಮ ನಿಂಗನಗೌಡ ಕಂಚಲಕಾಯಿ ನಿಂಗನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಕಂಚಲಕಾಯಿ 6107 2312 8
718 KN-07-004-023-004/564 1 ಗುರಬಸಪ್ಪ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಗುರಬಸಪ್ಪ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ 211 1734 6
719 KN-07-004-023-004/564 </